Besluit beheer autobanden (Bba)

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over het Besluit beheer autobanden (Bba).

Heeft u een andere vraag? Vul het contactformulier in en wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

Wanneer is het besluit beheer autobanden in werking getreden?

Het Besluit beheer autobanden (Bba) is van kracht sinds 1 april 2004.

Waarop is het Besluit beheer autobanden gebaseerd?

Het Besluit beheer autobanden is gebaseerd op de Wet Milieubeheer.

Klik hier voor meer informatie over het Besluit beheer autobanden.

Wat is er sinds 1 april 2004 met de inwerking treding van het Besluit beheer autobanden veranderd?

Sinds 1 april 2004 zijn producenten en importeurs van personenwagenbanden en producenten en importeurs van caravans en aanhangwagens verantwoordelijk voor een milieuverantwoorde verwerking van gebruikte personenwagenbanden. De producenten en importeurs zijn verplicht om voor iedere nieuwe band die op de Nederlandse markt wordt verkocht een gebruikte band terug te nemen en die op een milieubewuste wijze te hergebruiken of te herverwerken. De verplichting tot inname van de banden is niet merkgebonden.

Klik hier voor meer informatie over het Besluit beheer autobanden.

Wijzigingsbesluit ter verbetering van de werking van het systeem (sinds 1 oktober 2007)

Na de inwerkingtreding van het Besluit in 2004 heeft het ministerie van VROM geconstateerd dat het laten vervallen van het onderscheid tussen autobanden en aanhangwagenbanden de werking van het Besluit zouden verbeteren. De inwerkingtredingdatum van het wijzigingsbesluit van 19 juni 2007 is vastgesteld op 1 oktober 2007.

In het Besluit is het onderscheid in de verplichtingen tussen de producenten en importeurs van aanhangwagens en de andere producenten en importeurs van autobanden te vervallen. Voor alle producenten en importeurs van autobanden gelden dezelfde bepalingen. Ook voor producenten en importeurs van aanhangwagens geldt dat zij als producent of importeur van autobanden zijn aan te merken als zij de aanhangwagen importeren of deze aanhangwagen assembleren waarbij de banden worden geïmporteerd of zelf geproduceerd. Een producent of importeur van aanhangwagens geeft met een aanhangwagen, ook banden aan een ander.

Algemeen verbindend verklaring

Per 7 juli 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard. Voor iedere nieuwe autoband die op de Nederlandse markt gebracht wordt, dient de afvalbeheersbijdrage betaald te worden aan de Stichting Fonds Band en Milieu. Deze AVV zorgt ervoor dat alle producenten en importeurs verplicht worden bij te dragen aan de kosten van de inzameling en recycling van autobanden. Producenten en importeur van autobanden dienen met de AVV te voldoen aan de eisen aan de afdracht, de admnistratie en de overige bepalingen uit de Overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor autobanden. Klik hier voor meer informatie.

Wat zijn autobanden volgens het Besluit beheer autobanden?

Autobanden zijn banden die bestemd zijn voor voertuigen, zoals personenauto's en lichte bedrijfswagens (maximum 3.500 kg), aanhangwagens en caravans.

Klik hier voor meer informatie over de definitie van personenwagenbanden.

Wat zijn voertuigen volgens het Besluit beheer autobanden?

Het Besluit beheer autobanden geldt voor personenwagenbanden die afkomstig zijn van voertuigen, zoals personenauto's en lichte bedrijfswagens (maximum 3.500 kg), aanhangwagens en caravans. a. een personenauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen of een bedrijfsauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen met een maximum gewicht van ten hoogste 3500 kilogram; b. vervoermiddel dat bestemd is om te worden voortbewogen door een voertuig als bedoeld onder 1°;

Wat wordt in het Besluit beheer autobanden gezien als materiaalhergebruik?

Materiaalhergebruik is volgens het Besluit beheer autobanden het na een be- of verwerking opnieuw gebruiken van materialen van autobanden voor hetzelfde doel als waarvoor ze zijn ontworpen, of voor andere doeleinden, daaronder niet begrepen terugwinning van energie. Een van de manieren voor hoogwaardig hergebruik is het verwerken van rubber tot granulaat.

Klik hier voor de tekst van het Besluit beheer autobanden.

Klik hier voor meer informatie over het Besluit beheer autobanden.

Klik hier voor meer informatie over de recyling van oude banden.

Klik hier voor meer informatie over de milieuprestatie van het RecyBEM-systeem.

Wat wordt gezien als producthergebruik?

Hergebruik als product (producthergebruik) is de levensduurverlenging van de autobanden door tweede gebruik als occasionband of door loopvlakvernieuwing, namelijk:

a. tweede gebruik: hergebruik als band, indien deze over voldoende profiel beschikt (ook wel profielbanden genoemd). Deze banden dienen te beschikken over 1,6 mm profiel gemeten overeenkomstig de voorschriften uit de Regeling voertuigen. Banden die opgegeven kunnen worden bij RecyBEM voor tweede gebruik dienen daar technisch en economisch geschikt voor te zijn.

b. loopvlakvernieuwing: hergebruik nadat de band (ook wel karkas genoemd) is voorzien van een nieuw loopvlak (ook wel bandenvernieuwing of loopvlakvernieuwing genoemd).

Klik hier voor meer informatie over hergebruik van banden.

Klik hier voor meer informatie over occasionbanden.

Klik hier voor meer informatie over loopvlakvernieuwing.

Klik hier voor meer informatie over de milieuprestatie van het RecyBEM-systeem.

Wat wordt in het Besluit beheer autobanden gezien als terugwinning van energie?

Het terugwinnen van energie is het gebruik van brandbare afvalstoffen om energie op te wekken door directe verbranding met of zonder andere afvalstoffen, en met terugwinning van de als gevolg daarvan opgewekte warmte. In het RecyBEM-systeem is Thermisch hergebruik HR het nuttig aanwenden van de gebruikte personenwagenband vanwege de calorische waarde bij verbranding, bijvoorbeeld de productie van energie met hoogrendement. Verbranding met energieterugwinning wordt ook wel thermische recycling genoemd.

Klik hier voor meer informatie over verbranding met energieterugwinning.

Klik hier voor meer informatie over de milieuprestatie van het RecyBEM-systeem.

Wat is het verplichte percentage materiaalhergebruik volgens het Besluit beheer autobanden?

De producent of importeur draagt er zorg voor dat de door hem ingenomen autobanden nuttig worden toegepast en van die autobanden vanaf 1 januari 2005 ten minste 20 gewichtsprocent als materiaal wordt hergebruikt.

Klik hier voor de tekst van het Besluit beheer autobanden.

Klik hier voor meer informatie over de milieuprestatie van het RecyBEM-systeem.

Wat betekent het Bba voor consumenten?

Consumenten hebben het recht bij aankoop van personenwagenbanden waarvoor de afvalbeheersbijdrage is betaald een gebruikte autoband 'om niet' (gratis) in te leveren bij een garage of bandenservicebedrijf waar zij de autoband kopen. Dit noemen we het principe 'oud-voor-nieuw'. Dat betekent dat voor iedere autoband die in Nederland wordt gekocht en waarvoor de afvalbeheersbijdrage is betaald een gebruikte autoband gratis kan worden afgedankt en ingeleverd bij de verkoper van de banden.

Klik hier voor meer informatie over de consequenties van de invoering van het Besluit voor consumenten.

Klik hier voor meer informatie over de inzameling bij ontdoeners.

Wat betekent de AVV?

Per 7 juli 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard. Voor iedere nieuwe autoband die op de Nederlandse markt gebracht wordt, dient de afvalbeheersbijdrage betaald te worden aan de Stichting Fonds Band en Milieu. Deze AVV zorgt ervoor dat alle producenten en importeurs verplicht worden bij te dragen aan de kosten van de inzameling en recycling van autobanden. Producenten en importeur van autobanden dienen met de AVV te voldoen aan de eisen aan de afdracht, de admnistratie en de overige bepalingen uit de Overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor autobanden. Klik hier voor meer informatie.