Consequenties voor verschillende marktpartijen

De invoering van het Besluit beheer autobanden heeft voor verschillende partijen in de bandenbranche gevolgen. Zo dienen producenten en importeurs evenveel oude banden in te nemen als dat ze nieuw op de markt brengen en ontdoeners dienen de inname van oude banden te registeren. Maar de invoering heeft meer consequenties voor verschillende marktpartijen:

Producenten en importeurs van autobanden

Op basis van het Besluit beheer autobanden hebben producenten en importeurs van personenwagenbanden een aantal verantwoordelijkheden gekregen. Ook producenten en importeurs van aanhangwagens en caravans zijn als producent of importeur van autobanden aan te merken als zij de aanhangwagens en caravans importeren of deze assembleren waarbij de banden worden geïmporteerd of zelf geproduceerd. De producenten en importeurs van autobanden dienen:

 • eenzelfde aantal afgedankte autobanden gratis in te nemen van garagebedrijven, bandenspecialisten en andere ontdoeners als dat er nieuwe banden worden geleverd op de Nederlandse markt (principe oud-voor-nieuw);
 • afgedankte autobanden in te nemen van gemeenten;
 • ervoor te zorgen dat de afgedankte autobanden nuttig worden toegepast. Er dient tenminste 20% van het gewicht van de ingezamelde banden als materiaal te worden hergebruikt;
 • hun bedrijfsactiviteiten te melden bij het ministerie van IenM;
 • jaarlijks voor 1 augustus een schriftelijke rapportage naar het ministerie van IenM te sturen over het aantal ingenomen banden in het afgelopen jaar.

Deze verplichtingen worden voor de leden van de Vereniging Band en Milieu overgenomen door de collectieve uitvoeringsorganisatie RecyBEM en uitgevoerd door RecyBEM-gecertificeerde inzamelaars en recyclers.

Klik hier om u aan te melden en deelnemer te worden van de Band en Milieu-organisatie.

Producenten en importeurs van aanhangwagens en caravans

Op basis van het Besluit beheer autobanden hebben producenten en importeurs van aanhangwagens en caravans dezelfde verplichtingen als producenten en importeurs van autobanden. Deze verplichtingen worden voor de leden van de Vereniging Band en Milieu overgenomen door de collectieve uitvoeringsorganisatie RecyBEM en uitgevoerd door RecyBEM-gecertificeerde inzamelaars en recyclers.

Voor alle producenten en importeurs van autobanden gelden dezelfde bepalingen. Net als voor producenten en importeurs van autobanden geldt voor producenten en importeurs van aanhangwagens dat zij als producent of importeur van autobanden zijn aan te merken als zij de aanhangwagens of caravans importeren of deze assembleren waarbij de banden worden geïmporteerd of zelf geproduceerd. Een producent of importeur van aanhangwagens of caravans geeft met een aanhangwagen of caravan, ook banden aan een ander. Op grond van artikel 3 van het Besluit is hij verplicht om bij het geven van een aanhangwagen of caravan met autobanden kosteloos een gelijke hoeveelheid afgedankte autobanden terug te nemen als het aantal dat aan de ter beschikking gestelde aanhangwagen of caravan zit (indien deze hem worden aangeboden). Hij is ook verplicht (op grond van artikel 4) om, naar verhouding tot zijn marktaandeel, door een gemeente aan hem aangeboden autobanden in te nemen.

Meer informatie voor deze branche vindt u hier.

Klik hier om u aan te melden en deelnemer te worden van de Band en Milieu-organisatie.

Ontdoeners/retailers (garages, bandenservicebedrijven, autodealers en dergelijke)

Garagebedrijven, bandenspecialisten, handelaren in autoaccessoires en soortgelijke bedrijven in de bandenbranche hebben op basis van het Besluit beheer autobanden de volgende verplichtingen gekregen. Zij dienen:

 • bij levering van nieuwe personenwagenbanden eenzelfde aantal oude banden gratis in te nemen;
 • het aantal door hem ingenomen gebruikte autobanden te registreren.

Om te controleren of ontdoeners aan de registratieverplichting voldoen, dienen ontdoeners alle bandenstromen op een deugdelijke, toegankelijke en complete manier te registeren. Zo dienen zij:

 • een deugdelijke en toegankelijke registratie te maken van de aantallen ingenomen gebruikte banden;
 • aan te kunnen tonen dat het aantal nieuw ingekochte banden in balans is met het aantal ingenomen gebruikte banden;
 • een degelijke administratie te voeren van het aantal nieuwe banden dat zij in- en verkopen;
 • een overzichtelijke administratie te voeren van de ondertekende begeleidingsbonnen waarop het aantal ingezamelde banden door de inzamelaar geverifieerd is.

Klik hier voor meer informatie.

Gemeenten

Inzameling bij gemeentelijke milieustraten

Gemeenten hebben milieudepots of milieustations die gebruikte banden innemen. Onze RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven zamelen op deze locaties de banden die vallen onder het Besluit beheer autobanden kosteloos in, op voorwaarde dat de banden vrij zijn van ander afval (velgen, grond etc.), min of meer schoon zijn en gescheiden zijn van andere typen banden.

Inzameling van gedumpte banden

Gebruikte banden die als afval afkomstig zijn van bedrijfsmatige activiteiten, zoals kuil- en stootbanden in de landbouw, veeteelt, scheepvaart, voor veiligheidsdoeleinden (racecircuits en kartbanen), of banden die in het milieu zijn gedumpt, vallen niet onder het Besluit, maar onder de handhavingsplicht van de lokale of regionale overheid. Uit maatschappelijk en milieuoogpunt werken we samen met lokale en regionale overheden om deze banden uit het milieu te halen.

Klik hier voor meer informatie.

Consumenten

Consumenten hebben het recht bij aankoop van nieuwe personenwagenbanden een gebruikte autoband 'om niet' (gratis) in te leveren bij de garage of het bandenservicebedrijf volgens het principe 'oud-voor-nieuw'. Dat betekent dat voor iedere nieuwe band die wordt gekocht een oude band gratis kan worden afgegeven. De consument kan de oude banden ook afleveren bij het gemeentelijk milieudepot (al dan niet tegen betaling). Voor veel gemeenten geldt een maximum van vijf banden.