Algemeen Verbindend Verklaring (AVV)

RecyBEM: Met AVV kracht van wet

Het Ministerie van I&W heeft de overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor autobanden algemeen verbindend verklaard

Sinds 2004 worden in Nederland alle gebruikte banden uit de vervangingsmarkt door RecyBEM ingezameld en op een milieuverantwoorde manier verwerkt. Per 7 juli 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard. Voor iedere autoband (nieuw of gebruikt) die op de Nederlandse markt gebracht wordt, dient de afvalbeheersbijdrage betaald te worden aan de Stichting Fonds Band en Milieu. De AVV zorgt ervoor dat alle producenten en importeurs verplicht worden bij te dragen aan de kosten van de inzameling en recycling van autobanden. RecyBEM is de uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer autobanden.

Download hier de flyer.

Namens de leden heeft de Vereniging Band en Milieu (BEM) in september 2014 de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aangevraagd. Met de toekenning van de aanvraag op 7 juli 2015 blijft de werking van het RecyBEM-systeem hetzelfde. Leden van de Vereniging Band en Milieu geven de banden die ze op de markt brengen of die ze importeren op bij RecyBEM. Volgens het principe éénmaal-oud-voor-éénmaal-nieuw blijven RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven de gebruikte banden inzamelen. Gecertificeerde recylers verwerken de oude banden tot granulaat, zodat grondstoffen teruggewonnen worden. De afvalbeheersstructuur is gericht op continuering van het huidige afvalbeheerssysteem. De algemeen verbindend verklaring van het RecyBEM-systeem verplicht alle producenten en importeurs van autobanden, caravans en aanhangwagens om de afvalbeheersbijdrage te betalen. Door de algemeen verbindend verklaring krijgt het RecyBEM-systeem kracht van wet. Om te voldoen aan de verplichtingen uit het Besluit beheer autobanden dient een producent of importeur van autobanden afvalbeheersbijdrage te betalen aan de Stichting Fonds Band en Milieu. Dit kan eenmalig door een online aangifte of door aanmelding voor lidmaatschap van de Vereniging BEM.

Alle producenten en importeurs van autobanden, caravans en aanhangwagens dienen deel te nemen aan het RecyBEM-systeem

Alle producenten en importeurs van autobanden zijn verplicht om per nieuwe autoband de wettelijke afvalbeheersbijdrage af te dragen. Datzelfde geldt voor producenten en importeurs van caravans en aanhangwagens. Hierbij is de producent degene onder wiens verantwoordelijkheid in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf autobanden worden vervaardigd en als eerste in Nederland aan een ander ter beschikking worden gesteld. De importeur is degene onder wiens verantwoordelijkheid in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf autobanden binnen Nederlands grondgebied worden gebracht en als eerste aan een ander ter beschikking worden gesteld. Met de algemeen verbindend verklaring van het RecyBEM-systeem zijn zowel de oorspronkelijke partijen als de niet bij de Vereniging BEM aangesloten producenten en importeurs aan de Overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor autobanden gebonden. Ook nieuwe producenten en importeurs zijn verplicht afvalbeheersbijdrage te betalen door eenmalige afdracht of door lidmaatschap van de Vereniging BEM.

Importeert u auto's? Zit hier weleens een extra bandenset bij? Ook deze banden vallen onder het Besluit. De importeur dient voor deze extra bandensets de afvalbeheersbijdrage te betalen aan de Stichting Fonds Band en Milieu.

Wat betekent de AVV in de praktijk voor het RecyBEM-systeem?

In feite betekent de AVV niet veel voor de reeds jarenlang deelnemende fabrikanten en importeurs. Zij voldoen al aan hun verplichtingen uit het Besluit beheer autobanden. Voor RecyBEM betekent de AVV-status, dat zij zelf opsporings- en handhavingsbevoegd is om een correcte uitvoering van het Besluit te garanderen. En daarvoor gerechtigd is een afvalbeheersbijdrage te incasseren. Het RecyBEM-systeem functioneert naar tevredenheid van de bandenbranche. Die toont zich loyaal en betrokken.

Voortzetting van de AVV

“De loyaliteit in de bandenketen is groot”

Als gevolg van de AVV, controles in de keten en campagnes is het ledenaantal van de Vereniging BEM in de afgelopen jaren toegenomen van 149 in 2015 naar 284 leden in 2019. Daarnaast doen jaarlijks diverse importeurs losse aangiften om aan hun wettelijke verplichting te voldoen. Kees van Oostenrijk: “De AVV geeft ons opsporings- en handhavingsbevoegdheid om een correcte uitvoering van het Besluit te garanderen. Dat willen we graag voortzetten”. Mede namens het bestuur van de Vereniging BEM hebben de leden in de zomer van 2019 een brief ontvangen over het verzoek tot voortzetting van de AVV voor de periode 2020-2023 door het opnieuw indienen van een verzoek bij de staatssecretaris van IenW. Hierover waren de leden reeds in de ALV van 8 november 2018 geïnformeerd. Kees van Oostenrijk: “Geen enkel lid heeft aangegeven niet achter de voortzetting te staan. De kracht van ons systeem zit hem dus in de samenwerking en de loyaliteit in de bandenketen.”

Importeert u autobanden, caravans, aanhangwagens of auto's met een extra bandenset?

Betaal de wettelijke afvalbeheersbijdrage!

Indien u autobanden caravans of aanhangwagens koopt bij buitenlandse bedrijven die geen lid zijn van de Vereniging BEM of indien u autobanden, caravans of aanhangwagens produceert of indien u een auto importeert met een extra set banden dan dient u aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen door de afvalbeheersbijdrage af te dragen aan de BEM-organisatie. Dit kan eenmalig door een online aangifte in te dienen of u kunt zich gratis aanmelden als deelnemer van het RecyBEM-systeem. Zonder zware administratieve lasten voldoet u hiermee aan al uw verplichtingen uit het Besluit beheer autobanden en betaalt u de afvalbeheersbijdrage. Klik hier om deelnemer te worden van de BEM-organisatie.

Meer informatie?

Van het besluit is op 6 juli 2015 mededeling gedaan in de Staatscourant met bijvoeging van de tekst van de algemeen verbindend verklaarde overeenkomst.