Warning message

This page has not been translated! You can use Google Translate to see an online English translation of this page.

Algemeen Verbindend Verklaring (AVV)

RecyBEM: Met AVV kracht van wet

Het Ministerie van I&W heeft de overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor autobanden algemeen verbindend verklaard

Sinds 2004 worden in Nederland alle gebruikte banden uit de vervangingsmarkt door RecyBEM ingezameld en op een milieuverantwoorde manier verwerkt. Per 7 juli 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard. Voor iedere autoband (nieuw of gebruikt) die op de Nederlandse markt gebracht wordt, dient de afvalbeheersbijdrage betaald te worden aan de Stichting Fonds Band en Milieu. De AVV zorgt ervoor dat alle producenten en importeurs verplicht worden bij te dragen aan de kosten van de inzameling en recycling van autobanden. RecyBEM is de uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer autobanden.

Download hier de flyer (2017).

Namens de leden heeft de Vereniging Band en Milieu (BEM) in september 2014 de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aangevraagd. Met de toekenning van de aanvraag op 7 juli 2015 blijft de werking van het RecyBEM-systeem hetzelfde. Producenten en importeurs van autobanden, caravans en aanhangwagens doen aangifte van de banden die ze op de markt brengen of die ze importeren. Volgens het principe éénmaal-oud-voor-éénmaal-nieuw blijven RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven de gebruikte banden inzamelen. Gecertificeerde recylers verwerken de oude banden tot granulaat, zodat grondstoffen teruggewonnen worden. De afvalbeheersstructuur is gericht op continuering van het huidige afvalbeheerssysteem. De algemeen verbindend verklaring van het RecyBEM-systeem verplicht alle producenten en importeurs van autobanden, caravans en aanhangwagens om de afvalbeheersbijdrage te betalen. Door de algemeen verbindend verklaring krijgt het RecyBEM-systeem kracht van wet. Om te voldoen aan de verplichtingen uit het Besluit beheer autobanden dient een producent of importeur van autobanden afvalbeheersbijdrage te betalen aan de Stichting Fonds Band en Milieu. Dit kan eenmalig door een online aangifte of door aanmelding voor lidmaatschap van de Vereniging BEM.

Alle producenten en importeurs van autobanden, caravans en aanhangwagens dienen deel te nemen aan het RecyBEM-systeem

Alle producenten en importeurs van autobanden zijn verplicht om per autoband die voor de eerste keer op de Nederlandse markt geplaatst wordt de wettelijke afvalbeheersbijdrage af te dragen. Datzelfde geldt voor producenten en importeurs van caravans en aanhangwagens. Hierbij is de producent degene onder wiens verantwoordelijkheid in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf autobanden worden vervaardigd en als eerste in Nederland aan een ander ter beschikking worden gesteld. De importeur is degene onder wiens verantwoordelijkheid in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf autobanden als eerste aan een ander ter beschikking worden gesteld. Met de algemeen verbindend verklaring van het RecyBEM-systeem zijn zowel de oorspronkelijke partijen als de niet bij de Vereniging BEM aangesloten producenten en importeurs aan de Overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor autobanden gebonden. Ook nieuwe producenten en importeurs zijn verplicht afvalbeheersbijdrage te betalen door eenmalige afdracht of door lidmaatschap van de Vereniging BEM.

Importeert u auto's? Zit hier weleens een extra bandenset bij? Ook deze banden vallen onder het Besluit. De importeur dient voor deze extra bandensets de afvalbeheersbijdrage te betalen aan de Stichting Fonds Band en Milieu.

Wat betekent de AVV in de praktijk voor het RecyBEM-systeem?

In feite betekent de AVV niet veel voor de reeds jarenlang deelnemende fabrikanten en importeurs. Zij voldoen al aan hun verplichtingen uit het Besluit beheer autobanden. Voor RecyBEM betekent de AVV-status, dat zij zelf opsporings- en handhavingsbevoegd is om een correcte uitvoering van het Besluit te garanderen. En daarvoor gerechtigd is een afvalbeheersbijdrage te incasseren. Het RecyBEM-systeem functioneert naar tevredenheid van de bandenbranche. Die toont zich loyaal en betrokken.

Voortzetting van de AVV

“De loyaliteit in de bandenketen is groot”

Als gevolg van de AVV, controles in de keten en campagnes is het ledenaantal van de Vereniging BEM in de afgelopen jaren toegenomen. Daarnaast doen jaarlijks diverse importeurs losse aangiften om aan hun wettelijke verplichting te voldoen. Kees van Oostenrijk: “De AVV geeft ons opsporings- en handhavingsbevoegdheid om een correcte uitvoering van het Besluit te garanderen. Dat willen we graag voortzetten”. Tijdens de ALV op 25 november 2021 zijn de leden geinformeerd over een tweede verlenging en is besloten dit verzoek gereed te maken voor indiening. Mede namens het bestuur van de Vereniging BEM hebben de leden begin mei 2022 een brief ontvangen over het verzoek tot voortzetting van de AVV voor de periode 2023-2027 door het opnieuw indienen van een verzoek bij de staatssecretaris van IenW. Kees van Oostenrijk: “Ook bij de tweede verlening heeft geen enkel lid aangegeven niet achter de voortzetting te staan. De kracht van ons systeem zit hem dus in de samenwerking en de loyaliteit in de bandenketen.”

Importeert u autobanden, caravans, aanhangwagens of auto's met een extra bandenset?

Betaal de wettelijke afvalbeheersbijdrage!

Koopt u nieuwe of gebruikte autobanden in het buitenland bij bedrijven die geen lid zijn van de Vereniging Band en Milieu? Koopt u autobanden bij websites van bedrijven die niet in Nederland zijn gevestigd? Krijgt u autobanden, caravans of aanhangwagens geleverd uit het buitenland of wordt u vanuit het buitenland gefactureerd? Produceert of assembleert u caravans of aanhangwagens en koopt u de banden in het buitenland bij niet-BEM-leden? Importeert u auto’s, campers of bedrijfswagens met een extra set autobanden? Verkoopt u autobanden van sloopauto’s? Bent u de eerste die in Nederland de autobanden in de vervangingsmarkt brengt? We verzoeken u om te controleren of u met terugwerkende kracht vanaf 7 juli 2015 de afvalbeheersbijdrage heeft betaald. RecyBEM biedt u twee mogelijkheden om de wettelijke afvalbeheersbijdrage te betalen. U kunt zich aanmelden als lid van de Vereniging Band en Milieu. Dit lidmaatschap is gratis. Zonder zware administratieve lasten voldoet u hiermee aan al uw verplichtingen uit het Besluit beheer autobanden en betaalt u de afvalbeheersbijdrage. Klik hier om deelnemer te worden van de BEM-organisatie. RecyBEM biedt u ook de mogelijkheid om zonder lidmaatschap aan de wettelijke verplichting te voldoen door een online aangifte in te dienen.

Meer informatie?

Van het besluit is op 6 juli 2015 mededeling gedaan in de Staatscourant met bijvoeging van de tekst van de algemeen verbindend verklaarde overeenkomst.