Producenten en importeurs

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over producenten en importeurs.

Heeft u een andere vraag? Vul het contactformulier in en wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

Wat is volgens het Besluit beheer autobanden een producent?

Een producent is degene onder wiens verantwoordelijkheid in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf autobanden worden vervaardigd en als eerste in Nederland aan een ander ter beschikking worden gesteld.

Klik hier voor de tekst van het Besluit beheer autobanden.

Klik hier voor meer informatie over het Besluit beheer autobanden.

Wat is volgens het Besluit beheer autobanden een importeur?

Een importeur is degene onder wiens verantwoordelijkheid in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf autobanden binnen Nederlands grondgebied worden gebracht en als eerste in Nederland aan een ander ter beschikking worden gesteld.

Klik hier voor de tekst van het Besluit beheer autobanden.

Klik hier voor meer informatie over het Besluit beheer autobanden.

Wie zijn volgens het Besluit verantwoordelijk voor de verwerking van autobanden na afdanking?

Zowel voor producenten en importeurs van autobanden als voor producenten en importeurs van aanhangwagens geldt Dat zij verplichtingen hebben volgens het Besluit. Voor producenten en importeurs van aanhangwagens en caravans geldt dat zij als producent of importeur van autobanden zijn aan te merken als zij de aanhangwagen importeren of deze aanhangwagen assembleren waarbij de banden worden geïmporteerd of zelf geproduceerd. Een producent of importeur van aanhangwagens geeft met een aanhangwagen, ook banden aan een ander. Op grond van artikel 3 van het Besluit is hij verplicht om bij het geven van een aanhangwagen met autobanden kosteloos een gelijke hoeveelheid afgedankte autobanden terug te nemen als het aantal dat aan de ter beschikking gestelde aanhangwagen zit (indien deze hem worden aangeboden). Hij is ook verplicht (op grond van artikel 4) om, naar verhouding tot zijn marktaandeel, door een gemeente aan hem aangeboden autobanden in te nemen.

Binnen welke termijn moeten nieuwe producenten en importeurs kenbaar maken op welke wijze zij invulling geven aan het besluit?

De producent of importeur moet binnen vier weken nadat dit besluit op hem van toepassing is geworden, aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu melden op welke wijze hij uitvoering zal geven aan de verplichtingen uit het Besluit beheer autobanden met een daartoe vastgesteld formulier.

Klik hier voor de tekst van het Besluit beheer autobanden.

Klik hier voor meer informatie over de rol van RecyBEM namens producenten en importeurs van autobanden van het Besluit beheer autobanden.

Klik hier voor meer informatie over de aanmelding bij de Vereniging Band en Milieu.

Welke verantwoordelijkheden hebben producenten en importeurs in het Besluit beheer autobanden gekregen?

Op basis van het Besluit beheer autobanden hebben producenten en importeurs van personenwagenbanden, caravans en aanhangwagens de volgende verantwoordelijkheden gekregen. Zij dienen:

a. eenzelfde aantal afgedankte autobanden gratis in te nemen van garagebedrijven, bandenspecialisten, consumenten e.d. als dat er nieuwe banden worden geleverd op de Nederlandse markt (principe oud-voor-nieuw);

b. afgedankte autobanden in te nemen van gemeenten;

c. ervoor te zorgen dat de afgedankte autobanden nuttig worden toegepast. Er dient tenminste 20% van het gewicht van de ingezamelde banden als materiaal te worden hergebruikt;

d. hun bedrijfsactiviteiten te melden bij het ministerie van I&M; e. jaarlijks voor 1 augustus een schriftelijke rapportage naar het Ministerie van VROM te sturen over het aantal ingenomen banden in het afgelopen jaar.

Klik hier voor de tekst van het Besluit beheer autobanden.

Klik hier voor meer informatie over de rol van RecyBEM namens producenten en importeurs van autobanden van het Besluit beheer autobanden.

Wat houdt de AVV in?

Per 7 juli 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard. Voor iedere nieuwe autoband die op de Nederlandse markt gebracht wordt, dient de afvalbeheersbijdrage betaald te worden aan de Stichting Fonds Band en Milieu. Deze AVV zorgt ervoor dat alle producenten en importeurs verplicht worden bij te dragen aan de kosten van de inzameling en recycling van autobanden. Klik hier voor meer informatie.

Hoe wordt de hoogte van de afvalbeheersbijdrage vastgesteld?

De Vereniging BEM gaat voor de bepaling van de in rekening te brengen Afvalbeheersbijdrage autobanden uit van het principe dat de kosten in een jaar moeten worden gedekt uit de opbrengsten in een jaar. Vereniging BEM verdeelt de kosten naar rato van het aantal netto op de markt gebrachte Autobanden. Jaarlijks kan de voorlopige Afvalbeheersbijdrage die voor de start van het kalenderjaar bekend is, worden aangepast aan de actuele kosten en marktomvang tot een definitieve Afvalbeheersbijdrage.

 • De Raad van Toezicht van de Stichting stelt een voorlopige Afvalbeheersbijdrage vast. Voor 2023 bedraagt die (voorlopig) € 1,70 per Autoband.

 • De Raad van Toezicht van de Stichting stelt jaarlijks het tarief van de definitieve Afvalbeheersbijdrage vast binnen 16 weken na afloop van het kalenderjaar. Voor 2022 is de Afvalbeheersbijdrage Autobanden vastgesteld op € 1,70 per Autoband.

 • Voor de begroting maakt de Stichting gebruik van de gegevens van de voorgaande jaren.

De wettelijke afvalbeheersbijdrage was in 2015, 2016 en 2017 € 1,30 per autoband. In 2018, 2019 en 2020 bedroeg de afvalbeheersbijdrage € 1,50 per autoband. Sinds 2021 bedraagt de Afvalbeheersbijdrage autobanden €1,70 per autoband. Per 1 januari 2023 is de wettelijke afvalbeheersbijdrage voorlopig vastgesteld op €1,70 per autoband. Het betreft hier de wettelijke afvalbeheersbijdrage die door producenten en importeurs aan de Stichting Fonds Band en Milieu betaald moet worden bij de eerste ter beschikking stelling van een autoband aan een ander in Nederland. Wij gaan niet over eventuele doorberekening door de producenten en importeur. 

Wanneer en op welke wijze dient de afdracht van de afvalbeheersbijdrage plaats te vinden?

Producenten en importeurs van autobanden dienen per maand aangifte te doen van het aantal autobanden waarvoor afvalbeheersbijdrage verschuldigd is. Op basis van deze maandelijkse opgave zal de verschuldigde afvalbeheersbijdrage worden gefactureerd aan de producent of importeur.

Reguliere aangifte systematiek conform ABBO

Leden van de Vereniging Band en Milieu dienen maandelijks hun BEM-aangifte binnen vijf werkdagen na het verstrijken van de maand in te dienen. In de BEM-aangifte is opgenomen:

 • aantal banden dat op de Nederlandse markt is verkocht
 • aantal banden dat bij BEM-leden is gekocht
 • aantal banden dat is geïmporteerd (optioneel)
 • aantal banden dat is geëxporteerd (optioneel)

In de BEM-aangifte wordt de kolom Geplaatst op NL markt en de kolom, indien van toepassing, Gekocht bij BEM-leden ingevuld. De banden die bij BEM-leden zijn gekocht zijn de banden waarover afvalbeheersbijdrage is betaald. Beide kolommen worden met elkaar verrekend. De kolommen import en export zijn optioneel. Dat betekent dat het BEM-systeem niet expliciet het aantal geïmporteerde/ geëxporteerde banden factureert.

Aangite van 'enkel import'

Om met name kleine importeurs tegemoet te komen heeft RecyBEM ook de methodiek van aangifte van ‘enkel import’. De BEM-organisatie wil hiermee ook kleinere PI’s een heldere en simpele aangiftesystematiek bieden om te kunnen voldoen aan hun verplichtingen. In deze systematiek geeft de PI op hoeveel autobanden er in de betreffende maand zijn geïmporteerd waarvoor nog geen afvalbeheersbijdrage is betaald. Deze aantallen zijn vervolgens de basis voor de factuur met betrekking tot de afvalbeheersbijdrage die de PI zal ontvangen. Voordeel van de toevoeging van deze aangiftesystematiek ‘enkel import’ aan de bestaande aangiftesystematiek is:

 • Minimale administratieve belasting in gebruik
  Enkel administreren bij inkoop bij buitenlandse leveranciers waarvoor nog geen afvalbeheersbijdrage betaald is.
 • Aansluiting bij de administratie van de verantwoordelijke importeur die bij plaatsing op de Nederlandse markt administreert in euro’s opbrengst in plaats van in bandenaantallen.
 • Keuzevrijheid voor de PI’s om aansluiting te vinden bij hun ideale aangiftesystematiek
 • Geen doorkruisingen als gevolg van de belaste voorraad, waardoor bij aanvang niet eerst de gehele voorraad geïnventariseerd en nagekeken moet worden op al dan niet belasting.

PI’s die kiezen voor de aangifte systematiek van “enkel import” kunnen geen gebruik maken van de regeling voor teruggave bij export.

Kunt u de verwijderingsbijdrage terugvorderen die betaald is over banden die zijn geëxporteerd?

Allereerst moet worden bekeken of u in aanmerking komt voor exportrestitutie. In het lidmaatschapscontract van de Vereniging Band en Milieu zijn criteria opgenomen om in aanmerking te komen voor exportrestitutie. Bij nieuwe leden die restitutie vragen van betaalde afvalbeheersbijdrage van geëxporteerde banden wordt altijd een BEM-controle uitgevoerd voordat restitutie voor de eerste keer kan plaatsvinden. Tijdens de BEM-controle wordt beoordeeld of een lidbedrijf in aanmerking komt voor restitutie. Conform artikellid 4.9 van de lidmaatschapsovereenkomst dienen de volgende bandenstromen daarbij inzichtelijk te zijn:

a) import (van buitenlandse niet-BEM-leden);
b)
productie (van nieuwe Autobanden, van Aanhangwagens en Caravans of van gebruikte Autobanden die opnieuw op de Nederlandse markt gebracht kunnen worden);
c)
gekocht van BEM-leden (ook buitenlandse);
d)
gekocht in Nederland van niet-BEM-leden;
e)
export;
f)
verkocht en geleverd in Nederland aan BEM-leden;
g)
verkocht en geleverd in Nederland aan niet-BEM-leden;
h)
begin- en eindvoorraad.

Op basis van deze documentatie uit de administratie wordt vastgesteld of u in aanmerking komt voor de exportrestitutie. Waarbij rekening gehouden wordt met de eisen uit de lidmaatschapsovereenkomst en de ABBO:

Artikellid 4.5:

Voor zover het Lidbedrijf Autobanden exporteert die bij een ander BEM-lid zijn ingekocht, bestaat het recht op restitutie van de aan die hoeveelheid geëxporteerde Autobanden toe te rekenen Afvalbeheersbijdrage, indien het Lidbedrijf naar tevredenheid van de BEM aantoont:

a) dat de desbetreffende hoeveelheid Autobanden daadwerkelijk door het Lidbedrijf is geëxporteerd; en
b) dat voor de hoeveelheid geëxporteerde Autobanden door het Lidbedrijf of door een ander lid van de Vereniging BEM een Afvalbeheersbijdrage aan de BEM is betaald.

Artikellid 8.6:

Indien het Lidbedrijf recht heeft op restitutie conform artikellid 4.5, zal deze restitutie plaatsvinden door verrekening met saldi in de toekomstige afdracht van Afvalbeheersbijdragen. Bij toerekening van de Afvalbeheersbijdrage aan de hoeveelheid geëxporteerde Autobanden, worden ten behoeve van het recht op exportrestitutie de volgende uitgangspunten gehanteerd:

a) autobanden die zijn gekocht in het buitenland zullen geacht worden het eerste te zijn geëxporteerd;
b) vervolgens zullen de in Nederland van een niet-BEM-lid gekochte Autobanden geacht worden te zijn geëxporteerd;
c) voor zover er dan nog Autobanden resteren zal er sprake kunnen zijn van exportrestitutie; de veronderstelling is dan dat er voor deze hoeveelheid Autobanden een Afvalbeheersbijdrage is betaald.

Artikellid 8.7:

De BEM heeft te allen tijde het recht restitutie te weigeren indien zij twijfelt of aan de voorwaarden genoemd in artikellid 8.6 is voldaan. Bovendien kan zij het overleggen van bewijsmateriaal voor de betreffende exporttransactie als voorwaarde stellen, alvorens tot uitbetaling over te gaan. De BEM heeft hierbij het recht de relevante informatie van exporttransacties extern te laten controleren door een door haar aan te wijzen accountant.