Retailers/ontdoeners

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over retailers/ontdoeners.

Heeft u een andere vraag? Vul het contactformulier in en wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

Wat zijn retailers/ontdoeners?

Ontdoeners zijn onder meer garages, bandenservicebedrijven, handelaren in autoaccessoires, bandenspecialisten, autodealerbedrijven en soortgelijke bedrijven in de bandenbranche die nieuwe banden verkopen en oude banden daarvoor innemen.

Klik hier voor meer informatie over de inzameling bij ontdoeners.

Wat zijn de gevolgen van het Besluit beheer autobanden voor retailers/ontdoeners?

De ontdoeners, ook wel retailers genoemd, hebben direct te maken met het Besluit beheer autobanden. Als gevolg van de invoering van het besluit hebben ontdoeners sinds 1 april 2004 een registratieverplichting van de bandenstromen en dient de administratie een helder inzicht te geven in de oud-voor-nieuw-balans. Zo dienen ontdoeners de inname van oude banden te registeren. De ontdoener dient zich te houden aan het bekende principe van 'éénmaal oud voor éénmaal nieuw'. Voor iedere band waarvoor de afvalbeheersbijdrage autobanden is betaald die de ontdoener monteert kan het bedrijf een gebruikte band die daarbij vrijkomt gratis laten inzamelen door een van de gecertificeerde inzamelingsbedrijven.

Klik hier voor meer informatie over de consequenties van de invoering van het Besluit voor retailers.

Klik hier voor meer informatie over de inzameling bij ontdoeners.

Is er een minimum aantal banden dat moet worden aangeboden door retailers?

Het minimaal afhaalkwantum is 75 banden. Voor de kleinere hoeveelheden banden kan de groothandel een overslagfunctie vervullen. Ook zijn er inzamelaars bereid om voor kleinere aantallen wel langs te komen. De ontdoener dient hier zelf afstemming in te regelen.

Klik hier voor meer informatie over de inzameling bij ontdoeners.

Waar moet de administratie van een ontdoener aan voldoen?

De ontdoener dient ervoor te zorgen dat het aantal nieuw ingekochte banden in balans is met het aantal ingenomen gebruikte banden. Deze balans wordt door RecyBEM B.V. de ‘oud-voor-nieuw-balans' genoemd. Om dit te kunnen aantonen heeft de ontdoener volgens het Besluit Beheer Autobanden de verplichting dat de administratie de volgende onderdelen bevat:

 1. een registratie van het aantal ingenomen gebruikte banden per klant, bij voorkeur in een overzicht;
 2. een in- en verkoopadministratie van nieuwe banden waarover de afvalbeheersbijdrage is betaald, bij voorkeur in een overzicht;
 3. de bij iedere ophaalbeurt van de inzamelaar ontvangen BEM-begeleidingsbon;
 4. indien de ontdoener gebruikte banden monteert dient het volgende te worden geregistreerd: het aantal ingekochte gebruikte banden, de herkomst van deze banden en het aantal banden dat is gemonteerd. Voor gebruikte banden die de ontdoener opnieuw monteert is namelijk geen afvalbeheersbijdrage afgedragen en kan de ontdoener geen ‘oud-voor-nieuw' aantonen. De zogenaamde ‘oud-voor-oud'-banden dienen apart aan de inzamelaar te worden afgegeven en apart op de BEM-begeleidingsbon te worden vermeld;
 5. indien de ontdoener een detail- of groothandelaarsfunctie uitvoert, dient het aantal nieuwe banden dat wordt doorverkocht aan andere bedrijven, en waarvoor geen oude banden worden ingenomen, apart te worden bijgehouden, bij voorkeur in een overzicht.

Klik hier voor meer informatie over de inzameling bij ontdoeners.

Wat wordt er bij een controle namens RecyBEM aan ontdoeners gecontroleerd?

Jaarlijks voert Maatschap Remmerswaal namens RecyBEM ongeveer 1000 controles uit bij adressen waar RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven autobanden inzamelen. Tijdens deze bezoeken wordt de belangrijkste verantwoordelijkheid uit het Besluit beheer autobanden, het voeren van een deugdelijke en overzichtelijke (banden-)administratie, beoordeeld. De ontdoener heeft de verplichting het aantal ingenomen gebruikte banden te registreren. Onderdeel van de registratie is de van de inzamelaar ontvangen BEM-begeleidingsbon die ten behoeve van de controle in de eigen administratie wordt bewaard. Het is van belang dat de ontdoener tijdens de inzameling het aantal afgegeven banden controleert en de BEM-begeleidingsbon ondertekent voor het juiste aantal ingenomen banden. Daarnaast dient de ontdoener aan de hand van de reeds aanwezige administratie, zoals de in- en verkoopadministratie, aan te kunnen tonen dat het aantal nieuw ingekochte banden in balans is met het aantal ingezamelde gebruikte banden. Nieuwe banden die worden doorverkocht aan andere bedrijven en waarvoor geen gebruikte banden worden ingenomen dienen apart te worden geregistreerd.

Klik hier voor meer informatie over de inzameling bij ontdoeners.

Wat moeten ontdoeners doen bij verkoop van nieuwe banden aan het buitenland?

De Nederlandse leverancier dient bij verkoop in het buitenland geen afvalbeheersbijdrage in Nederland rekening te brengen. Via deelname aan RecyBEM B.V. kan de leverancier de reeds betaalde afvalheersbijdrage terugvorderen voor de geëxporteerde banden indien aan de voorwaarden is voldaan. Zo dient de exporteur te kunnen aantonen dat afvalbeheersbijdrage is betaald voor de banden die geexporteerd worden. Deze regeling wordt de 'exportrestitutie'. Als lid dient er eerst een audit plaatsgevonden te hebben alvorens overgegaan kan worden tot restitutie indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Voor zover autobanden worden geëxporteerd die bij een ander BEM-lid zijn ingekocht, bestaat voor het exporterende lid van de Vereniging BEM recht op restitutie van de aan die hoeveelheid geëxporteerde autobanden toe te rekenen afvalbeheersbijdrage indien hij ten genoegen van de Stichting aantoont:

  • dat de desbetreffende hoeveelheid autobanden daadwerkelijk door hem is geëxporteerd; en

  • dat voor de hoeveelheid geëxporteerde autobanden door hem of door een ander lid van de Vereniging BEM een afvalbeheersbijdrage aan de Stichting is betaald.

  Restitutie zal in eerste instantie plaatsvinden door verrekening met saldi in de toekomstige afdracht van afvalbeheersbijdragen.

 • Bij toerekening van de afvalbeheersbijdrage aan de hoeveelheid geëxporteerde autobanden zoals bedoeld in het derde lid, worden ten behoeve van het recht op exportrestitutie de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • autobanden die zijn gekocht in het buitenland, zullen geacht worden het eerste te zijn geëxporteerd;

  • vervolgens zullen de in Nederland van een niet-BEM-lid gekochte autobanden geacht worden te zijn geëxporteerd;

  • voor zover er dan nog autobanden resteren zal er sprake kunnen zijn van exportrestitutie; de veronderstelling is dan dat er voor deze hoeveelheid autobanden een afvalbeheersbijdrage is betaald.

 • De Stichting heeft te allen tijde het recht restitutie te weigeren indien zij twijfelt of aan de voorwaarden genoemd in het derde lid onder (a) en (b) is voldaan. Bovendien kan zij het overleggen van bewijsmateriaal voor de betreffende exporttransactie als voorwaarde stellen, alvorens tot uitbetaling over te gaan. De Stichting heeft hierbij het recht de relevante informatie van exporttransacties extern te laten controleren door een door haar aan te wijzen accountant.

 • Voor de hoeveelheid geëxporteerde autobanden kan geen gebruik worden gemaakt van het verwijderingsysteem.

Klik hier voor meer informatie over de inzameling bij ontdoeners.