Persoonlijke gegevens- en privacy beleid

Persoonlijke gegevens- en privacybeleid RecyBEM B.V.

Lees hier de algemene voorwaarden voor de bescherming van je persoonlijke gegevens en het gebruik van de online diensten van RecyBEM B.V.

RecyBEM B.V. biedt je graag een zo goed mogelijke service. Daarom is het belangrijk dat RecyBEM B.V. de contactgegevens en andere informatie over jou bijhoudt en gebruikt. In dat kader neemt RecyBEM B.V. de bescherming van je persoonlijke gegevens serieus en beheert deze zorgvuldig.

Alle persoonlijke gegevens die je moet aangeven in het kader van je contacten met RecyBEM B.V., worden verzameld en behandeld conform de wetgeving met betrekking tot de bescherming van de privacy, meer in het bijzonder m.b.t. de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (« AVG » of  « GDPR - General Data Protection Regulation ») die in gebruik is sinds 25 mei 2018.

Het huidige Persoonlijke gegevens- en privacybeleid (hierna het « beleid » genoemd) heeft als doel je te informeren over de manier waarop wij je persoonlijke gegevens verzamelen, over de maatregelen die we nemen om deze te beschermen en over hoe lang we deze gegevens bewaren bij RecyBEM B.V.

Wie is beschermd door dit beleid? Elke persoon waarvan wij de persoonlijke gegevens verwerken en die bijgevolg direct of indirect identificeerbaar wordt na zijn bezoek aan onze website of andere applicaties. Zodra je deze bezoekt, geef je de toestemming om je persoonlijke gegevens en eventuele verwerkingshandelingen van deze gegevens te verzamelen, volgens de doelstellingen en de wettelijke basis die we hieronder in punt 2 uiteenzetten.
 

1.  Verantwoordelijke voor je gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor je gegevensverwerking is de volgende juridische entiteit: 

RecyBEM B.V. (KVK: 27264616)
Loire 150
2491 AK  ‘s-Gravenhage 

Heb je vragen over de verwerking van je persoonlijke gegevens, contacteer ons dan gerust per e-mail via bem@recybem.nl of per briefwisseling op het hierboven vermelde adres. 
 

2. Doel en wettelijke basis van de verwerking

RecyBEM B.V. verzamelt je persoonlijke gegevens met als enig doel het goed functioneren van het systeem van inzameling van gebruikte banden. Jij bent immers een belangrijke speler binnen dit systeem.

RecyBEM B.V. verzamelt je persoonlijke gegevens hoofdzakelijk om een contract met jou te kunnen afsluiten en uitvoeren. Meer algemeen gesteld willen we de goede uitvoering verzekeren van de aanvaardingsplicht van de bandenproducenten door het inzamelsysteem van de gebruikte banden, georganiseerd door RecyBEM B.V. onder de supervisie van de regionale overheden. De persoonlijke gegevens die je aan RecyBEM B.V. bezorgt, dienen om je de informatie of service te bieden die vereist is in het kader van onze contractuele relatie. Bovendien kunnen de verplichtingen van RecyBEM B.V. inzake preventie en sensibilisering, met zich meebrengen dat RecyBEM B.V. persoonlijke gegevens moet verzamelen van personen die niet direct betrokken zijn bij het functioneren van het inzamelsysteem van de gebruikte banden, met name in het kader van het sturen van informatieve brieven of de organisatie van evenementen. In beide laatste gevallen kan een site die specifiek is gewijd aan een evenement ook het beleid voeren met betrekking tot de persoonlijke gegevens en de privacy van de gegevens, i.v.m. het evenement in kwestie.
RecyBEM B.V. kan ook je persoonlijke gegevens verwerken als antwoord op andere legitieme doelstellingen, zoals bijvoorbeeld in het kader van een geschil of een juridische procedure.

 

3. Categorieën van (persoonlijke) gegevens

De doelstelling zoals uiteengezet in punt 2 hierboven brengt ons ertoe om de volgende (persoonlijke) gegevens in te zamelen en te verwerken:

 • identificatiegegevens (naam, e-mail adres, telefoonnummer, adres)
 • werkgerelateerde gegevens  (functie, werkgever enz.)
 • gegevens verzameld door onze systemen (IP-adres en localisatie, bezochte webpagina’s, datum en uur van het sitebezoek)
 • KVK registratienummer van de onderneming in het kader van de inzameling van banden

RecyBEM B.V. verzamelt in geen geval gevoelige persoonlijke gegevens zoals de gegevens die verband houden met raciale of ethnische oorsprong, met politieke, filosofische of religieuze meningen, met genetische of biometrische gegevens, met de gezondheidstoestand of met de seksuele geaardheid. RecyBEM B.V. verzamelt ook geen persoonlijke gegevens die verband houden met veroordelingen van criminele of strafrechtelijke feiten. Toch kan RecyBEM B.V. in het kader van de homologatieprocedure van bepaalde operatoren genoodzaakt zijn om een certificaat van goed gedrag en zeden op te vragen.
 

4. Afkomst van persoonlijke gegevens

RecyBEM B.V. ontvangt je persoonlijke gegevens in het kader van haar interacties met jou als inzamelpunt, lid, inzamelaar, ontdoener (ophaler, sorteerder, voorverwerker, valorisator), publieke overheid of particulier die deelneemt aan een evenement georganiseerd door RecyBEM B.V.

Die interacties kunnen plaatsvinden via onze website, de websities van onze evenementen, onze sociale netwerken of andere applicaties, via e-mail, telefoon, post of tijdens vergaderingen, opleidingen en evenementen. Via deze interacties geef je de toestemming tot het verzamelen van je persoonlijke gegevens en eventuele verwerkingshandelingen van deze gegevens, volgens de doelstelling en de legale basis uiteengezet in punt 2 hierboven.

RecyBEM B.V. kan ook je gegevens verkrijgen via tussenkomst van een derde persoon. Dat is bijvoorbeeld het geval in het kader van een inzameling van banden waarbij partners ons de informatie over de ontdoener (met name het registratienummer van de ontdoener) hebben bezorgd.
 

5. Bestemmeling van persoonlijke gegevens

De doelstelling gedefinieerd in punt 2 hierboven kan leiden tot de overdracht van je persoonlijke gegevens aan derden zoals:

 • publieke overheden;
 • auditoren;
 • boekhouders;
 • de advocaten van RecyBEM B.V., in het kader van een geschil of een juridische procedure;
 • in het kader van een evenement, de dienstverlener die het evenement organiseert in naam van RecyBEM B.V. en die je persoonlijke gegevens direct verwerkt, via de specifieke website voor dit evenement;
 • de partijen die contractueel verbonden zijn aan RecyBEM B.V. om ICT-problemen op te lossen of om onze diensten te optimaliseren.
   

6. Overdracht van persoonlijke gegevens 

RecyBEM B.V. verbindt zich ertoe om je persoonlijke gegevens niet over te dragen buiten het grondgebied van de Europese Unie zonder garantie op een adequaat beveiligingsniveau.
 

7. Periode van het bijhouden van de gegevens

RecyBEM B.V. bewaart de persoonlijke gegevens die verzameld zijn in het kader van onze contractuele relaties, gedurende de volledige geldigheidsduur van je contract met RecyBEM B.V., plus de wettelijke termijnen (boekhoudkundige en fiscale wetgeving) van bewaring van sommige documenten (facturen enz.).
Persoonlijke gegevens die zijn verzameld worden in het kader van haar verplichting tot preventie en sensibilisering (zoals evenementen, informatieve brieven enz.), of in het kader van de inzameling van banden verwerkt. RecyBEM B.V. bewaart deze gegevens voor de duur die nodig is om het doel te bereiken (bijvoorbeeld de benodigde termijn voor het uitrollen van een evenement of inzameling).
Op het einde van de hierboven vermelde periodes verbindt RecyBEM B.V. zich ertoe om je persoonlijke gegevens te vernietigen of te anonimiseren binnen een termijn van 2 jaar, tenzij een wettelijke verplichting of een rechtmatig belang RecyBEM B.V. verplicht om je persoonlijke gegevens langer te bewaren.

 

8. Je rechten

Aarzel niet om ons te contacteren als je: 

 • toegang wilt vragen tot je persoonlijke gegevens;
 • een rechtzetting wilt vragen van je persoonlijke gegevens. Gelieve ons daarvoor een gedateerd en ondertekend verzoek te bezorgen, vergezeld van een kopie van je identiteitskaart. Belangrijk : we moeten te allen tijde beschikken over je meest actuele gegevens. Heb je een nieuwe contactpersoon, is er een nieuwe site, een adres- of gegevensverandering ? Contacteer ons onmiddellijk;
 • de vernietiging wilt vragen van je persoonlijke gegevens;
 • de beperking wilt vragen van de verwerking van je persoonlijke gegevens;
 • je wilt verzetten tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens;
 • de transfer van je gegevens aan een derde wilt aanvragen, met respect voor het principe van de overdracht van gegevens;
 • een klacht tegen ons wilt indienen als je vindt dat RecyBEM B.V. niet handelt conform de toepasbare wetgeving op het vlak van gegevensbescherming. 

Gelieve ons voor elk van deze verzoeken te contacteren per e-mail via bem@recybem.nl of per eenvoudige briefwisseling naar het adres hierboven vermeld in punt 1.
 

9. Geautomatiseerde individuele beslissingen 

RecyBEM B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele beslissingsprocessen, noch van profilering.
 

10. Beveiliging

RecyBEM B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen met het oog om de privacy van je gegevens te verzekeren en ze te beschermen tegen elke toevallige of onwettelijke vernietiging, verlies, wijziging en elke niet-geautoriseerde verspreiding of toegang.
De databanken waar de gegevens bewaard worden, zijn beveiligd tegen wie zich op onrechtmatige wijze toegang wil verschaffen, gebruik makend van de meest recente technologieën.
 

11. Cookies

Onze websites maken gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Een cookie is een klein bestand dat de server van de website achterlaat op de harde schijf van je computer wanneer je de website bezoekt.  De code geïntegreerd in de cookies stelt ons in staat om je pc te herkennen bij een volgende bezoek. RecyBEM B.V. bewaart deze gegevens niet. RecyBEM B.V. registreert daarentegen wel welke pagina’s van haar sites zijn bezocht. De informatie die anoniem is verkregen via deze registratie, gebruiken we om de kwaliteit van onze sites te verbeteren.
 

12. Wijzigingen

RecyBEM B.V. behoudt zich het recht om dit beleid elk moment te wijzigen binnen de limieten van de toepasbare wetgeving op het vlak van bescherming van persoonlijke gegevens.
Het huidige beleid is voor het laatst gewijzigd en herzien op 10 maart 2023 en vormt de meest recente versie.