Doel & resultaat

Inzameling oude banden voor een schoner milieu

RecyBEM zamelt alle gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt in en zorgt voor een milieuverantwoorde verwerking. Jaarlijks zijn dit ruim 9 miljoen autobanden. We recyclen en hergebruiken ruim negentig procent van de ingezamelde banden. Het RecyBEM-systeem levert grondstoffen en energie op. En ons systeem leidt tot minder CO₂-uitstoot. Lees hier meer over het sluiten van de keten door RecyBEM.

Doelstellingen

RecyBEM voert haar beleid onder het motto ‘Inzameling oude banden. Voor een schoner milieu’. RecyBEM organiseert het gestructureerd inzamelen van gebruikte autobanden op de Nederlandse vervangingsmarkt volgens het principe éénmaal oud voor éénmaal nieuw en de milieuverantwoorde verwerking van de ingezamelde gebruikte banden. RecyBEM neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Milieu- en duurzaamheidsaspecten zijn cruciale factoren die meegenomen worden in het strategisch beleid. Dat is niet alleen zichtbaar in het voeren van een digitale (financiële) administratie of het verplichte gebruik van de digitale begeleidingsbon. Ook de inzamelingsbedrijven worden door het toekennen van verschillende toeslagen gestimuleerd duurzame aandacht voor het milieu nadrukkelijk in het oog te houden. Duurzame en circulaire innovatie van werkmethoden, machines en
(her-)verwerkingstechnologieën. Nationaal en internationaal is breed aandacht en interesse voor de circulaire economieën. RecyBEM is als ketenregisseur van de end-of-life-bandenketen zeer betrokken bij de ontwikkelingen op  het gebied van de circulariteit van banden. Veel verschillende bedrijven zijn projecten gestart of hebben initiatieven genomen met als doel de circulariteit van end-of-life-banden te bevorderen door bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe technologieën waarbij de grondstoffen na recycling van de banden nuttig kunnen worden toegepast in nieuwe banden. Dit alles resulteert in de benoeming van de volgende doelstellingen.

Doelstelling 1: Afdracht van de wettelijke afvalbeheersbijdrage autobanden voor alle banden die vallen onder het Besluit beheer autobanden (Bbab-banden) op basis van honderd procent deelname en marktdekking in de banden-distributieketen van het RecyBEM-systeem.

Doelstelling 2: Efficiënte, effectieve en duurzame inzameling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt volgens het principe éénmaal oud voor éénmaal nieuw, waarbij voor iedere verkochte Bbab-band (nieuw en gebruikt) in Nederland één gebruikte RecyBEM-band wordt ingezameld.

Doelstelling 3: Hoogwaardige en duurzame verwerking van ingezamelde gebruikte RecyBEM-banden.

Doelstelling 4: Bevorderen van de circulariteit van banden. RecyBEM hanteert daarbij de volgende prioriteiten:

1. Duurzaam hergebruik, herverwerking en recycling optimaliseren naar een zo hoog mogelijke bijdrage aan de circulaire economie, waarbij we de prestatiemeten met Ecotest, want meten is weten:

-       besparing op CO2-emissie

-       besparing op energiegebruik

-       besparing op gebruik van al of niet “fossiele en/of natuurlijke” grondstoffen

-       besparing op kosten van het gebruik van op deze wijze geproduceerde producten en materialen

-       optioneel en indien mogelijk bij de “state-of-the-art”-beschikbaarheid van alternatieve grondstoffen: beperken van de toxicologische impact van het gebruik van grondstoffen voor en van het gebruik van het product Band (element van Safe-by-Design, plus by Recycling).

2. Bevorderen en helpen ontwikkelen van alternatieve en innovatieve verwerkingstechnologieën voor sorteren, selecteren en herverwerken van gebruikte banden: naast mechanische verwerking, met name devulkanisatie, chemische recycling en pyrolyse-achtige verwerkingsprocessen.

Inzameling autobanden

Producenten en importeurs van autobanden moeten volgens het Besluit voor iedere band die zij op de Nederlandse markt brengen een oude band inzamelen. RecyBEM heeft een marktdekking van zo goed als 100 procent.

Grafiek ingezamelde banden

Milieuverantwoorde verwerking

Volgens het Besluit beheer autobanden moet de verwerking zich richten op materiaalhergebruik, producthergebruik, nuttig alternatief gebruik of verbranding (met energieterugwinning), waarbij ten minste twintig procent van de ingezamelde banden ten behoeve van materiaalhergebruik verwerkt moet worden. RecyBEM realiseert maar liefst tussen de zestig en zeventig procent. Onze doelstelling is om minimaal negentig procent van de ingezamelde banden te bestemmen voor materiaal- en producthergebruik, waarbij ten minste vijftig procent van alle ingezamelde banden bestemd moet worden voor materiaalhergebruik.

Minder CO₂-uitstoot en grondstoffenbesparing

RecyBEM verwerkt de ingezamelde banden op een zo hoogwaardig mogelijke manier. Maar we zijn voortdurend op zoek naar verbetermogelijkheden. Bijvoorbeeld op het gebied van de CO₂-footprint. De milieudruk bepalen we met Ecotest. Hiermee kijken we op welke gebieden we onze milieuprestaties kunnen optimaliseren. We onderzoeken de samenhang tussen ecologie (CO₂-footprint), recycling (grondstoffenbehoud) en economie (kosten). De resultaten van Ecotest laten zien dat RecyBEM zorgt voor een schoner milieu:

  • RecyBEM stimuleert de verwerkingsmethode 'recycling'.
  • RecyBEM realiseert een hoog percentage materiaalhergebruik door recycling van zesenzestig procent van de ingezamelde banden. Dit is meer dan het wettelijk vereiste percentage van twintig procent, zoals gesteld in het Besluit beheer autobanden.
  • RecyBEM realiseert een hoge CO₂-emissiebesparing.
  • RecyBEM zorgt voor grondstoffenbesparing.

Ook door loopvlakvernieuwing kan RecyBEM een forse CO₂-emissiebesparing realiseren. Deze verwerkingsmethode is echter beperkt toepasbaar door strenge eisen aan het karkas van de hergebruikte band. De bijdrage aan een schoner milieu is met deze methode daardoor klein. Door de stimulering van recycling voert RecyBEM slechts tien procent van de oude banden af naar warmtekrachtinstallaties en cementovens. Dit is goed voor het milieu. Ondanks dat deze verbrandingsmethode vergelijkbare resultaten heeft op het gebied van CO₂-emissiebesparing, gaat bij verbranding namelijk rubber verloren voor materiaalhergebruik.

Milieuprestaties in perspectief