Retailers-ontdoeners

Éénmaal oud voor éénmaal nieuw

Inzameling bij garages, bandenservicebedrijven en andere retailers die zich van autobanden ontdoen (ontdoeners)

Hoe worden autobanden in Nederland ingezameld? Wat gebeurt er met de afgevoerde autobanden? Hoeveel CO2 wordt hiermee bespaard? Wat moet een ontdoener doen om zijn steentje hieraan bij te dragen? In onze informatiefolder leest u meer over het inzameling- en verwerkingsysteem voor gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt in Nederland.

Download hier de informatiefolder voor ontdoeners, versie maart 2020.
Download hier de flyer met informatie voor ontdoeners.

Als gevolg van het Besluit beheer autobanden kan de consument bij aankoop van autobanden waar de wettelijke afvalbeheersbijdrage voor betaald is, evenveel gebruikte banden kosteloos bij de retailer inleveren. RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven zamelen vervolgens deze gebruikte RecyBEM-banden kosteloos in bij de ontdoeners.

Het Besluit is gebaseerd op de Wet Milieubeheer. Andere banden, zoals vrachtwagenbanden, motorbanden en banden van autowrakken vallen niet onder het Besluit. Deze andere banden vallen daarmee niet onder de RecyBEM-regeling voor gratis inzameling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. Indien een ontdoener deze banden ook laat afvoeren door een RecyBEM-inzamelaar dan kan de inzamelaar daar een vergoeding voor in rekening brengen bij de ontdoener. Uitsluitend RecyBEM-banden worden gratis ingezameld door RecyBEM-gecertificeerde inzamelaars. Als gevolg van het Besluit dienen ontdoeners:

  • autobanden in te nemen van consumenten volgens het principe ‘éénmaal oud voor éénmaal nieuw’
  • geen kosten in rekening te brengen voor de inname van gebruikte RecyBEM-banden
  • het aantal ingenomen banden naar herkomst te registreren
  • het aantal afgegeven banden aan inzamelaars te registreren en de ondertekende begeleidingsbonnen te archiveren
  • een deugdelijke en toegankelijke administratie te voeren van de verschillende bandenstromen binnen het bedrijf en te zorgen voor een evenwichtige oud-voor-nieuw-balans.

De registratieverplichtingen

Ontdoeners die gebruikte autobanden volgens het principe éénmaal oud voor éénmaal nieuw willen laten afvoeren zijn een belangrijke schakel in de retourstroom van gebruikte autobanden. Een ontdoener staat geregistreerd als RecyBEM-inzameladres als er kosteloos gebruikte RecyBEM-banden door gecertificeerde inzamelaars worden ingezameld.

Ontdoeners hebben administratieve verplichtingen in het kader van het Besluit, evenals in het kader van de wet Milieubeheer. Aan de hand van de administratie, zoals de inkoop- en verkoopadministratie, de registratie van het aantal ingenomen banden en de archivering van ondertekende RecyBEM-begeleidingsbonnen, dient een ontdoener aan te kunnen tonen dat het aantal ingekochte autobanden met afvalbeheersbijdrage in balans is met het aantal ingenomen gebruikte autobanden.

Registratie van de ingenomen autobanden verplicht: hoe dan?

De basis van het Besluit beheer autobanden is: 1x oud voor 1x nieuw. Bij verkoop van een band waarvoor de wettelijke afvalbeheersbijdrage autobanden is betaald, kan een gebruikte autoband kosteloos worden ingezameld onder de RecyBEM-regeling. Hiervoor moet de oud-voor-nieuw te verantwoorden zijn in de administratie. Sinds 2004 is het verplicht om het aantal ingenomen banden te registreren. Daarmee is de herkomst van de band die onder de RecyBEM-regeling wordt  ingezameld te verifiëren. Een aparte administratie hiervoor opzetten is niet nodig. Hoe kunt u de inname registreren?

RecyBEM probeert de administratieve lasten voor ontdoeners zoveel mogelijk te beperken door voor de verantwoording van de bandenbalans aan te sluiten bij de gevoerde administratie. Ontdoeners hoeven geen specifieke RecyBEM- administratie op te zetten. Om de betaling van de wettelijke afvalbeheersbijdrage autobanden en de inname van banden in de administratie te verantwoorden, beoordeeld RecyBEM de aanwezige administratie. Vaak kan met kleine
aanpassingen de oud-voor-nieuw in de administratie inzichtelijk gemaakt worden. Een aantekening op een aanwezige verkoopfactuur kan bijvoorbeeld al voldoende zijn om te voldoen aan de wettelijke plicht tot innameregistratie.

Innameregistratie: Registreer de inname van autobanden per klant, bijvoorbeeld op de verkoopfactuur van de gemonteerde banden

Laat u evenveel RecyBEM-banden inzamelen als waarvoor in uw administratie aantoonbaar is dat de wettelijke afvalbeheersbijdrage is betaald? Registreert u het aantal ingenomen banden? Ondertekent een gemachtigd persoon alle RecyBEM-begeleidingsbonnen voor het juiste aantal ingezamelde RecyBEM-banden overeenkomstig uw innameregistratie? Kortom, is uw oud-voor-nieuw-balans sluitend? 

De ontdoener is zelf verantwoordelijk voor de registratie van het aantal ingenomen banden naar herkomst. Heeft u vragen over uw registratieverplichting? Wij helpen u graag!

Welke banden en hoeveel banden mag uw inzamelaar gratis meenemen?

Welke banden? Kortgezegd autobanden die vallen die onder het Besluit beheer autobanden waarvoor een sluitende oud-voor-nieuw balans aantoonbaar is.
Hoeveel banden? Evenveel als waarvoor u kunt aantonen als er zijn ingekocht en verkocht met betaling van de wettelijke afvalbeheersbijdrage. Onze inzamelaars zamelen bij ontdoeners RecyBEM-banden gratis in volgens het principe 'éénmaal oud voor éénmaal nieuw'. U kunt dus evenveel autobanden door uw inzamelaar gratis laten meenemen als waarvoor in uw administratie aantoonbaar is dat de afvalbeheersbijdrage is betaald. 

Iets meer uitleg: Alle bedrijven die autobanden, caravans of aanhangwagens kopen of verkopen waarvoor de afvalbeheersbijdrage autobanden aantoonbaar betaald is, kunnen gebruikmaken van het RecyBEM-systeem voor kosteloze inzameling. Gecertificeerde inzamelaars zamelen RecyBEM-banden in volgens het principe éénmaal oud voor éénmaal nieuw. Ontdoeners zijn vrij in de keuze voor een RecyBEM-inzamelaar en de afspraken die ze maken over de inzameling. Zo kan een ontdoener met de inzamelaar een afspraak maken over een opslagmiddel voor af te voeren banden, de inzameltermijn, de inzameling van niet-RecyBEM-banden en het invullen van een logistieke dienst. Indien een ontdoener een opslagmiddel van een inzamelaar heeft staan, dan is de gentlemen's agreement tussen de inzamelaars dat andere inzamelaars geen RecyBEM-banden bij deze ontdoener inzamelen. RecyBEM staat hier echter buiten, maar wij wijzen ontdoeners wel op het belang van het werken met een vaste inzamelaar die zowel de waarde- als de schrot- RecyBEM-banden inzamelt.

Indien u banden koopt, bent u zelf verantwoordelijk voor de controle of u aan de Nederlandse wetgeving voldoet. Ontvangt u autobanden, caravans of aanhangwagens uit het buitenland of wordt u vanuit het buitenland gefactureerd, dan dient u zelf de afvalbeheersbijdrage te voldoen. Als u geen invulling geeft aan deze verplichting, dan begaat u een economisch delict. Controleer hier of uw leverancier lid is van de Vereniging Band en Milieu en daarmee de wettelijke verplichtingen vervult. 

Koopt u banden bij een Nederlandse bandenleverancier of bij een buitenlands lid van de Vereniging Band en Milieu? Dan dient de afvalbeheersbijdrage al betaald te zijn. Is dit ook aantoonbaar, dan kunt u bij montage van deze banden evenveel banden die daarbij vrijkomen kosteloos onder de RecyBEM-regeling laten inzamelen volgens het principe éénmaal oud voor éénmaal nieuw. Wat als dit niet aantoonbaar is? Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn van een overname. Niet altijd is dan duidelijk of over de gekochte handel de afvalbeheersbijdrage is betaald. Neem zo snel mogelijk contact op met RecyBEM voor overleg over de situatie zodat u niet voor verassingen in de bandenbalans komt te staan. Dat geldt zeker ook als u banden ter afvoer overneemt. In Nederland is de inzameling volgens het principe éénmaal oud voor éénmaal nieuw al jarenlang goed geregeld, dus waarom zouden deze banden nog niet afgevoerd zijn volgens dit principe? Als nieuwe eigenaar heeft u uw bandenbalans met het principe éénmaal oud voor éénmaal nieuw en daar valt niet de afvoer van de vorige eigenaar onder als de in- verkoop van banden met betaling van de afvalbeheersbijdrage niet aantoonbaar is. Dus waarom zou u een dergelijke afvoer als nieuwe eigenaar moeten regelen terwijl de oude eigenaar dit ook had kunnen doen? Zorg dus dat u niet voor onvoorziene kosten komt te staan bij een overname en neem zo snel mogelijk contact met ons op.  

Volgens het Besluit dient u het aantal ingenomen gebruikte RecyBEM-banden te registreren. Onderdeel van deze registratie is het overzichtelijk archiveren van de RecyBEM-begeleidingsbonnen die u van de RecyBEM-inzamelaar ontvangt. Het is van groot belang dat u het aantal af te voeren autobanden controleert en dat de RecyBEM-begeleidingsbon voor het juiste aantal ingenomen RecyBEM-banden wordt ondertekend door een daartoe bevoegd persoon met vermelding van zijn naam. Daarnaast dient u aan de hand van de reeds aanwezige administratie, zoals de inkoop- en verkoopadministratie, aan te kunnen tonen dat het aantal ingekochte autobanden (nieuw en gebruikt) met afvalbeheersbijdrage in balans is met het aantal door het inzamelingsbedrijf ingenomen en afgevoerde aantal gebruikte banden. Nieuwe autobanden die worden doorverkocht aan andere bedrijven en waarvoor geen gebruikte banden worden ingenomen dienen apart te worden geregistreerd.

Controle van de oud-voor-nieuw-balans

Als het aantal ingekochte autobanden waarvoor afvalbeheersbijdrage is betaald in evenwicht is met het aantal ingenomen gebruikte autobanden dat kosteloos wordt ingezameld door een RecyBEM-gecertificeerd inzamelingsbedrijf dan heeft u een evenwichtige ‘oud-voor-nieuw-balans’. RecyBEM controleert jaarlijks bij zo’n duizend ontdoeners of verschillende deelnemers binnen ons systeem, zowel ontdoeners als inzamelaars, zich conformeren aan de verplichtingen uit het Besluit, de contractuele afspraken en de registratieverplichtingen. RecyBEM probeert de administratieve lasten voor ontdoeners zoveel mogelijk te beperken door voor controles aan te sluiten bij de gevoerde administratie zoals van de inkoop en verkoop. Ontdoeners hoeven geen specifieke RecyBEM-administratie op te zetten. Tijdens controles bekijken de auditors de aanwezige administratie en geven ook tips hoe met bijvoorbeeld kleine aanpassingen de oud-voor-nieuw in evenwicht gebracht kan worden. Zo kan een aantekening op een aanwezige verkoopfactuur al voldoende zijn. Bij de montage van door een consument meegenomen banden kan de vermelding op de montagefactuur inzicht geven over het aantal ingenomen banden bij éénmaal oud voor éénmaal nieuw. Om het inzameling- en verwerkingsysteem  te  controleren wordt bij de controle ook de registratie van de RecyBEM-begeleidingsbon beoordeeld. Deze bon is voor de  ontdoener het bewijs van het aantal afgevoerde banden via de RecyBEM-inzamelaar. Voor de inzamelaar is deze bon het bewijs van het aantal ingezamelde RecyBEM-banden. Het is daarom zowel voor de ontdoener als voor de inzamelaar van belang dat de ontdoener tijdens de inzameling het aantal afgegeven banden controleert en de RecyBEM-begeleidingsbon ondertekent voor het juiste aantal ingenomen RecyBEM-banden, waarbij de bon alleen geldig is als deze door een gemachtigd persoon ondertekend is.

De meeste controles hebben als eindoordeel 'positief'. Dat wil zeggen dat de meeste retailers hun bandenadministratie goed op orde hebben, ze voeren een overzichtelijke en deugdelijke bandenadministratie en de oud-voor-nieuw-balans is in evenwicht. RecyBEM blijft controles bij de ontdoeners naar de oud-voor-nieuw-balans uitvoeren om vast te kunnen stellen of de bedrijven zich aan het Besluit beheer autobanden conformeren en gelijkertijd om de werking van het inzamelingssysteem te beoordelen en te evalueren. RecyBEM vraagt de ontdoeners mee te werken aan deze bezoeken om zo gezamenlijk in de toekomst tot een nog beter functionerende collectieve inzamelingsorganisatie te komen.

Tips voor uw administratie

Éénmaal oud voor éénmaal nieuw!

RecyBEM zamelt één gebruikte autoband bij u in voor één nieuwe of occasion verkochte band waar afvalbeheersbijdrage over betaald is.

Administratie!

Registreer alle bandenstromen op een deugdelijke manier met een toegankelijke en complete inkoop-, verkoop-, montage- en afvoeradministratie. U hoeft voor de controle van uw oud-voor-nieuw-balans geen aparte RecyBEM- administratie op te zetten. Een vermelding op een aanwezige factuur kan al voldoende zijn.

Innameregistratie!

Registreer de inname van banden per klant, bijvoorbeeld op de verkoopfactuur van de gemonteerde banden of in een apart overzicht.

Digitale begeleidingsbon ReBBA!

Onderteken de RecyBEM-begeleidingsbon voor het juiste aantal ingezamelde autobanden. Dat doet u in de ReBBA-app op de iPad van de inzamelaar. Vermeld bij ondertekening uw naam, want alleen een bevoegd persoon mag wettelijk deze bon ondertekenen.

Import!

Betaal bij import de wettelijke afvalbeheersbijdrage, zowel voor nieuwe als voor occasionbanden. Betaal ook voor de extra bandenset bij import van een auto. Meld u aan op www.bandenmilieu.nl of stuur ons een e-mail.

Webwinkelinkoop!

Is de webwinkel waar u koopt van een Nederlands bedrijf of moet u zelf nog de afvalbeheersbijdrage betalen? U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste afdracht.

Montagestation!

Monteert u namens een webwinkel of monteert u banden die klanten meenemen? Registreer de inname van de banden die u afmonteert op bijvoorbeeld de kopie van de inkoop- factuur van de klant of op uw montagefactuur.