Gemeenten

Milieudepots en milieustations

Wat zijn de afspraken in het kort?

RecyBEM organiseert de gratis inzameling van autobanden (RecyBEM-banden) die door particuliere inwoners naar de milieustraat worden gebracht (max 4 per jaar per inwoner). Meer informatie vindt u in onze informatiefolder voor gemeenten. De informatieflyer geeft de informatie in het kort.

Als gevolg van het Besluit beheer autobanden (Besluit) zamelt RecyBEM bij gemeenten de door hen van particuliere inwoners ingenomen afgedankte autobanden gratis in, mits de autobanden vallen onder het Besluit en wordt voldaan aan de voorwaarden. Het gaat dan alleen om autobanden uit de vervangingsmarkt (RecyBEM-banden) die door particuliere inwoners van de gemeente in kleine aantallen (max 4 per jaar per inwoner) naar de milieustraat worden gebracht en door gemeenten ingezamelde partijen in de natuur onbeheerd achtergelaten autobanden.

Als gevolg van het Besluit kunnen gemeenten:
- autobanden uit de vervangingsmarkt (RecyBEM-banden), die door inwoners in kleine aantallen naar de milieustraat worden gebracht, gratis laten inzamelen
- in de natuur onbeheerd achtergelaten en door de gemeente ingezamelde autobanden gratis laten inzamelen

De inzameling van RecyBEM-banden door RecyBEM-inzamelaars bij gemeenten vindt plaats:
- ten minste om niet;
- vanaf een ingevolge artikel 10.22, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer ter beschikking gestelde plaats, en
- binnen negen weken nadat de autobanden door of namens de gemeente zijn aangeboden.

U kunt het Besluit beheer autobanden vinden op https://wetten.overheid.nl/BWBR0016038/2009-05-01

Voorwaarden

In paragraaf 3.6 van de Nota van Toelichting staat de rol van de gemeenten ten aanzien van de inzameling van autobanden onder de RecyBEM-regeling beschreven. Volgens de Nota van Toelichting is de gemeente verantwoordelijk voor de inname van autobanden die afkomstig zijn van particuliere huishoudens (artikel 10.22 van de Wet Milieubeheer). Het is echter een gemeente volgens de Nota van Toelichting niet toegestaan om een grote partij afgedankte autobanden onder de RecyBEM-regeling te accepteren: "omdat zij alleen gebruikte autobanden van particuliere huishoudens innemen".

U kunt de Nota van Toelichting vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2003-564.html

Volgens de Nota van Toelichting dienen gemeenten afspraken na te komen over de wijze van inname, sortering, opslag en afvoer van door de gemeente van particulieren ingenomen autobanden of van onbeheerd achtergelaten autobanden onder de RecyBEM-regeling. Om RecyBEM-banden, die door particuliere inwoners in kleine aantallen (max 4 per jaar per inwoner) naar de milieustraat gebracht zijn, gratis door RecyBEM te laten inzamelen dient de gemeente aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 1. De gemeente ziet er op toe dat alleen voor de RecyBEM-banden die door particuliere inwoners worden gebracht (maximaal 4 per inwoner per jaar) gebruik gemaakt wordt van de (gratis) inzamelmogelijkheid via de RecyBEM- regeling en houdt hiervan een registratie bij. Dit kan bijvoorbeeld door de afgifte per particuliere inwoner bij te houden door middel van registratie op het RecyBEM-formulier 'Afgifte RecyBEM-band'.
 2. De gemeente slaat RecyBEM-banden gescheiden op van niet-RecyBEM-banden. Dit kan door een aparte container voor RecyBEM-banden en een aparte container voor niet-RecyBEM-banden te plaatsen op de milieustraat. De container voor RecyBEM-banden dient aan de bovenkant gesloten te zijn en dient te voldoen aan de specifi- caties van de inzamelaar die de RecyBEM-banden onder de RecyBEM-regeling afvoert. De beide containers zijn van duidelijke instructies voorzien met betrekking tot RecyBEM-banden en niet-RecyBEM-banden.
 3. Naast de controle op de herkomst dienen RecyBEM-banden vrij te zijn van ander afval (velgen, grond etc.) en min of meer schoon zijn. Let op: het ontvelgen van een band zorgt er niet voor dat deze onder de RecyBEM- regeling kan worden ingezameld. Hiervoor is namelijk de herkomst en het type band van belang. Banden die door particulieren zijn gebracht met velg en apart zijn uitgesorteerd kunnen na ontvelging op de milieustraat (meestal) niet onder de RecyBEM-regeling worden ingezameld. De meeste banden die ontvelgd worden zijn niet afkomstig uit de vervangingsmarkt en kunnen daardoor niet door RecyBEM gratis worden ingezameld. Na het eventueel ontvelgen op de milieustraat dienen deze banden (na herkomstverificatie meestal) in de container voor niet-RecyBEM-banden te worden opgeslagen.
 4. De gemeente dient administratief aan te kunnen tonen dat alleen RecyBEM-banden onder de RecyBEM-regeling worden afgevoerd en dat niet-RecyBEM-banden separaat worden ingezameld. Het aantal ingezamelde RecyBEM- banden komt overeen met het aantal door particuliere inwoners gebrachte RecyBEM-banden volgens de registra- tie van de afgifte. Voor de ingezamelde RecyBEM-banden dient de gemeente een administratie bij te houden van ondertekende begeleidingsbrieven voor het ingezamelde aantal onder de RecyBEM-regeling. Inzameling onder de RecyBEM-regeling kan alleen plaatsvinden als een daartoe bevoegde medewerker van de milieustraat de inza- melbon van de RecyBEM-inzamelaar ondertekent voor het juiste aantal ingezamelde banden op het moment van inzameling door de inzamelaar.

Hoe werkt het RecyBEM-systeem voor gemeenten?

 1. Particuliere inwoners van gemeenten brengen (max 4 per jaar per inwoner) autobanden naar de gemeente om zich ervan te ontdoen.
 2. De gemeente ziet erop toe dat alleen particuliere inwoners van de eigen gemeente banden komen brengen.
 3. De gemeente zorgt ervoor dat de autobanden worden gescheiden in RecyBEM-banden en niet-RecyBEM-banden. De gemeente controleert dat alleen de autobanden uit de vervangingsmarkt die door particuliere inwoners in kleine aantallen worden gebracht en waarvoor aan de voorwaarden is voldaan in de container voor RecyBEM-banden worden opgeslagen. Dit is ook in de administratie aantoonbaar door bijvoorbeeld het RecyBEM-formulier 'Afgifte RecyBEM-band'. De gemeente is verantwoordelijk om te voldoen aan de voorwaarden voor inzameling onder de RecyBEM-regeling.
 4. De gemeente laat de banden die onder de RecyBEM-regeling worden ingezameld aantoonbaar gescheiden inzamelen van niet-RecyBEM-banden en rubberafval.
 5. RecyBEM-gecertificeerde inzamelaars halen binnen negen weken na het aanbieden de RecyBEM-banden kosteloos op bij de milieustraat. De gemeente ontvangt de ondertekende RecyBEM-inzamelbon als bewijs van inzameling. De gemeente is verantwoordelijk voor ondertekening van de RecyBEM-inzamelbon voor het juiste aantal ingezamelde banden onder de RecyBEM-regeling door een daartoe bevoegd persoon.
 6. De inzamelaars transporteren de RecyBEM-banden naar de eigen bedrijfslocatie. Keurmeesters sorteren op deze eigen locatie de ingezamelde RecyBEM-banden.
 7. RecyBEM-banden die geschikt zijn voor tweede gebruik krijgen een nieuw leven door hergebruik als band, als occasion-band of door loopvlakvernieuwing. De schrotbanden worden verwerkt in verschillende toepassingen. Tussen de zestig en zeventig procent van de gebruikte banden krijgt een nieuw leven als grondstof na verwerking door RecyBEM-gecertificeerde recyclers. De overige schrotbanden krijgen een alternatieve bestemming of worden als brandstof gebruikt in cementovens en warmtekrachtinstallaties.

Registratie van afgifte en inzameling

Belangrijk is dat de gemeente in de administratie kan aantonen dat aan de voorwaarden voor gratis inzameling onder de RecyBEM-regeling is voldaan. Zo dient de gemeente te kunnen aantonen dat alleen autobanden uit de vervangingsmarkt die door particuliere inwoners in kleine aantallen worden gebracht, en waarvan de herkomst is geverifieerd, worden afgevoerd via de RecyBEM-regeling. De gemeente houdt ook een registratie bij van de onder- tekende RecyBEM-inzamelbonnen. Het is van groot belang dat de gemeente het aantal af te voeren RecyBEM-banden controleert en dat een daartoe bevoegd persoon de RecyBEM-inzamelbonnen ondertekent voor het juiste aantal ingenomen autobanden. Het aantal RecyBEM-banden dat kan worden ingezameld door de inzamelaar onder de RecyBEM-regeling dient overeen te komen met de registratie van de ingenomen RecyBEM-banden van particuliere inwoners.

In de natuur onbeheerd achtergelaten autobanden

Is er een autobandenberg gedumpt in de natuur? Zijn deze autobanden in de natuur onbeheerd achtergelaten? RecyBEM kan u helpen bij de inzameling. Als u er melding van maakt bij RecyBEM en u zamelt de autobanden in en slaat ze apart van de RecyBEM-banden en niet-RecyBEM-banden op op de milieustraat van de gemeente, dan kan RecyBEM vervolgens de inzameling voor u kosteloos organiseren. RecyBEM kan deze gedumpte autobandberg die onbeheerd in de natuur is achtergelaten namelijk gratis voor u inzamelen bij de milieustraat. We verzoeken u om hiervoor een melding te maken via het formulier op onze website: www.recybem.nl/gemeenten/dumping. Na ontvangst van het formulier zal RecyBEM contact met u opnemen en een inzamelaar aanwijzen die de banden binnen negen weken zal inzamelen. 

Een overslaglocatie

Maakt u gebruik van een overslaglocatie? Worden de door particulieren afgegeven autobanden van verschillende milieustraten binnen de gemeente overgebracht naar een overslaglocatie voordat de inzamelaar de banden komt ophalen? U vervult daarmee in zekere zin een logistieke dienst voor de inzamelaar, mits deze overslaglocatie ook een daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de gemeente is waar in voldoende mate gelegenheid wordt geboden om grove huishoudelijke afvalstoffen achter te laten ingevolge artikel 10.22, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer. Als gevolg van uw logistieke dienst hoeft de inzamelaar namelijk niet op de verschillende locaties in te zamelen, maar alleen op de overslaglocatie. U dient samen met uw inzamelaar een uitbestedingsovereenkomst Logistieke Dienst in te vullen. U behoudt dezelfde verplichtingen. Zo dient u ook op de overslaglocatie de RecyBEM- banden gescheiden op te slaan en in te laten zamelen door uw inzamelaar. U dient voor de RecyBEM-banden aan te kunnen tonen dat deze alleen afkomstig zijn van particuliere inwoners die zich in kleine aantallen van autobanden ontdoen na aankoop van nieuwe banden.

Controle van inzamelaantallen

RecyBEM controleert jaarlijks bij zo'n duizend ontdoeners en vijftig gemeenten of verschillende deelnemers binnen ons systeem, zowel ontdoeners en gemeenten als inzamelaars, zich conformeren aan de verplichtingen uit het Besluit, de contractuele afspraken en de registratieverplichtingen. Tijdens controles bekijken de auditors de instructies voor de gescheiden inzameling van RecyBEM-banden en niet-RecyBEM-banden op de milieustraat en beoordelen ze de registratie van de door particuliere inwoners in kleine aantallen afgegeven banden. Om het inzameling- en verwerkingsysteem te controleren wordt bij de controle ook de registratie van de RecyBEM-begeleidingsbonnen beoordeeld. Deze bon is voor de gemeente het bewijs van het aantal afgevoerde banden via de RecyBEM-regeling. Voor de inzamelaar is deze bon het bewijs van het aantal ingezamelde RecyBEM-banden. Het is daarom zowel voor de gemeente als voor de inzamelaar van belang dat de gemeente tijdens de inzameling het aantal afgegeven banden controleert en de RecyBEM-begeleidingsbon ondertekent voor het juiste aantal ingenomen RecyBEM- banden, waarbij de bon alleen geldig is als deze door een gemachtigd persoon ondertekend is.

RecyBEM-banden

RecyBEM-banden zijn autobanden die vallen onder het Besluit beheer autobanden. Een producent of importeur heeft hiervoor de wettelijke afvalbeheersbijdrage voldaan en daarmee kunnen deze autoban- den gratis worden ingezameld onder de RecyBEM-regeling. Het gaat dan alleen om gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt volgens het  principe ‘éénmaal oud voor éénmaal nieuw’. Volgens de definitie zijn autobanden die vallen onder het Besluit de banden die bestemd zijn voor voertuigen en aanhangwagens zoals gedefinieerd in het Besluit, artikel 1a en 1b, zijnde personenwagenbanden, banden voor lichte bedrijfsauto’s, banden van aanhang- wagens (o.a. caravans, boedelbakken en paardentrailers) en banden voor deze voertuigen aangeboden bij gemeenten die min of meer schoon zijn en die afkomstig zijn van particuliere inwoners na een bandenwissel (maximaal 4 per jaar per inwoner), mits deze banden vallen onder de jaarlijks door de European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO) vastgestelde definitielijsten Passenger Car Tyres en de Lite Trucks van de lijst Commercial Vehicles.

Banden van alternatief of bedrijfsmatig gebruik, zoals boerenbanden, banden van kartbanen en bouw en infrastruc- tuur, ieder ander bedrijfsmatig gebruik, banden van sloopauto’s, andere banden zoals banden met velg, truckban- den, vrachtwagenbanden, fietsbanden, motorbanden en alle andere banden die niet direct afkomstig zijn van een bandenwissel door bijvoorbeeld garages zijn niet-RecyBEM-banden. Deze producten en banden vallen niet onder de RecyBEM-regeling voor gratis inzameling. Rubberproducten,  niet-RecyBEM-banden  en  autobanden  die  ondanks de herkomstverificatie niet schoon worden aangeboden, dienen gescheiden van de RecyBEM-banden te worden opgeslagen. Indien een gemeente deze andere banden laat afvoeren door een RecyBEM-inzamelaar dan kan de gemeente hierover aparte afspraken maken met de inzamelaar, zoals voor de betaling van een vergoeding voor de inzameling van niet-RecyBEM-banden. Uitsluitend autobanden uit de vervangingsmarkt die vallen onder het Besluit en waarvoor de gemeente aan de gestelde voorwaarden voldoet, (RecyBEM-banden), worden gratis ingezameld door RecyBEM-gecertificeerde inzamelaars onder de RecyBEM-regeling.

Een ontvelger

Heeft u een ontvelger op de milieustraat? Het ontvelgen zorgt er niet voor dat de autobanden zonder meer gratis ingezameld kunnen worden onder de RecyBEM-regeling. De meeste banden die door particulieren met velg worden gebracht zijn niet-RecyBEM-banden. Deze banden zijn bijvoorbeeld afkomstig van autowrakken. Een autoband met velg kan door een particuliere inwoner (meestal gratis) worden ingeleverd bij een autodemontagebedrijf. Alleen als een inwoner aangeeft dat er voor de banden waarvan de particulier zich wil ontdoen ook nieuwe auto- banden gekocht zijn, kunnen de banden na ontvelgen bij de RecyBEM-banden worden opgeslagen om vervolgens ingezameld te worden. Dit dient dan aanvullend als opmerking in de administratie opgenomen te worden bij de herkomstverificatie voor inzameling van RecyBEM-banden.

Voorbeeld formulier voor bewijs van inname van particuliere inwoners: 'Afgifte RecyBEM-band'

De gemeente is verantwoordelijk voor de inname van autobanden die afkomstig zijn van particuliere huishoudens (artikel 10.22 van de Wet Milieubeheer). De gemeente ziet erop toe dat alleen particuliere inwoners van de eigen gemeente in beperkte aantallen (max 4 per jaar per inwoner) afgedankte autobanden afgeven onder de RecyBEM- regeling. De gemeente controleert of de banden voldoen aan de voorwaarden voor inzameling onder de RecyBEM- regeling.

Download hier het formulier.

De gegevens die door een particuliere inwoner worden ingevuld worden niet door RecyBEM opgeslagen en zijn uitsluitend bedoeld voor de controle op het voldoen aan de voorwaarde voor afgifte van een RecyBEM-band.