Warning message

This page has not been translated! You can use Google Translate to see an online English translation of this page.

Retailers-ontdoeners

Inzameling bij garages en andere retailers in de bandenbranche

Als gevolg van het Besluit beheer autobanden kan de consument bij aankoop van nieuwe banden de oude banden bij deze retailer kosteloos inleveren. De retailers verzamelen de oude banden in kooien of containers. RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven zamelen gebruike personenwagenbanden in bij ruim 12.000 retailers.

Registratieverplichting

Retailers hebben administratieve verplichtingen in het kader van het Besluit beheer autobanden, evenals in het kader van de wet Milieubeheer:

  • inname van aantal gebruikte banden van klanten;
  • afgifte van gebruikte banden aan inzamelaars;
  • in- en verkoopadministratie van nieuwe banden;
  • overige bandenstromen die van invloed zijn op de bandenbalans.

De ontdoener dient ervoor te zorgen dat het aantal nieuw ingekochte banden in balans is met het aantal ingenomen gebruikte banden. Deze balans wordt door RecyBEM de 'oud-voor-nieuw-balans' genoemd.

Controle van de oud-voor-nieuw-balans

RecyBEM is verantwoordelijk voor de inzameling van personenwagenbanden op de Nederlandse vervangingsmarkt. Op basis van de gegevens in de administratie controleert RecyBEM of retailers zich conformeren aan de verplichtingen uit het Besluit beheer autobanden en of de oud-voor-nieuw-balans in evenwicht is. Maatschap Remmerswaal voert de administratieve controles uit in opdracht van RecyBEM. Jaarlijks doen we dit bij ongeveer 800 tot 1000 inzameladressen. Steekproefsgewijs worden controles uitgevoerd bij garagebedrijven, handelaren in autoaccessoires, autoservicebedrijven, bandenspecialisten en dergelijke. Tijdens deze bezoeken wordt de belangrijkste verantwoordelijkheid uit het Besluit beheer autobanden, het voeren van een deugdelijke en overzichtelijke (banden-)administratie, beoordeeld. De ontdoener heeft de verplichting het aantal ingenomen gebruikte banden te registreren. Onderdeel van de registratie is de van de inzamelaar ontvangen RecyBEM-begeleidingsbon die ten behoeve van de controle in de eigen administratie wordt bewaard. Het is van belang dat de ontdoener tijdens de inzameling het aantal afgegeven banden controleert en de RecyBEM-begeleidingsbon ondertekent voor het juiste aantal ingenomen banden. Daarnaast dient de ontdoener aan de hand van de reeds aanwezige administratie, zoals de in- en verkoopadministratie, aan te kunnen tonen dat het aantal nieuw ingekochte banden in balans is met het aantal door het inzamelingsbedrijf ingenomen en afgevoerde gebruikte banden. Nieuwe banden die worden doorverkocht aan andere bedrijven en waarvoor geen gebruikte banden worden ingenomen dienen apart te worden geregistreerd. Voor het ophalen van een ander type dan personenwagenbanden of lichte bedrijfswagenbanden (tot 3.500 kg) rekent de inzamelaar een vergoeding.

De meeste controles hebben als eindoordeel 'positief'. Dat wil zeggen dat de meeste retailers hun bandenadministratie goed op orde hebben, ze voeren een overzichtelijke en deugdelijke bandenadministratie en de oud-voor-nieuw-balans is in evenwicht. RecyBEM blijft steekproefsgewijs controles bij de ontdoeners naar de oud-voor-nieuw-balans uitvoeren om vast te kunnen stellen of de bedrijven zich aan het Besluit beheer autobanden conformeren en gelijkertijd om de werking van het inzamelingssysteem te beoordelen en te evalueren. RecyBEM vraagt de ontdoeners mee te werken aan deze bezoeken om zo gezamenlijk in de toekomst tot een nog beter functionerende collectieve inzamelingsorganisatie te komen.