Nieuwe banden
Voor iedere nieuwe band die op de markt gebracht wordt, zamelen we een oude band in.
Oude banden
Retailers zijn verplicht om voor iedere verkochte band een oude band gratis in te nemen.

Oude banden, Nieuw leven

RecyBEM: Onwaarschijnlijk dat rubbersnippers bron zijn van zink in de grond

Lees alles in het kunstgras-korreldossier deel 3 en in het overzicht van uitgevoerde milieuonderzoeken.

Zembla doet wederom een poging om de hetze tegen rubberkorrels nieuw leven in te blazen. Steeds weer brengt Zembla suggestieve berichtgeving om dit materiaal in het verdomhoekje te plaatsen. Kees van Oostenrijk, directeur van RecyBEM, de organisatie die verantwoordelijk is voor de recycling van autobanden, zegt hierover: “Eerdere uitzendingen van Zembla over het granulaat bleken al canards te zijn. We zijn het inmiddels zat dat dit materiaal, dat in de vorm van hergebruik bij sportvelden een belangrijke bijdrage levert aan het voorkomen van de uitstoot van vele tonnen aan CO2, door een klein groepje mensen via Zembla steeds weer negatief wordt weggezet. Dat moet ook een keer ophouden”. 

Vandaag doet Zembla de suggestie dat het slootwater rond de velden vervuild zou zijn. Vervolgens verwijst het programma naar onderzoeken die zijn gedaan naar grond onder de velden. Grond en oppervlaktewater zijn niet hetzelfde. Jarenlang onderzoek naar de eventuele verspreiding van zink uit rubbergranulaat heeft laten zien dat het zink in de zandlaag blijft zitten die onder de velden wordt aangebracht en niet verder verspreidt naar de bodem of de sloot.

Het gaat in de berichtgeving van vandaag over velden waar rubbersnippers in de ònderlaag zijn verwerkt, dus niet het granulaat dat óp de velden ligt. Dan gaat het met name om hockey- en korfbalvelden. Het door Zembla genoemde getal van 1800 velden kunnen wij niet herleiden en zegt ons niets. Het gebruik van rubber in de sporttechnische laag onder de sportvelden is conform de norm van NOC*NSF toegestaan, zie ook https://sportvloeren.sport.nl/normen/1935-nocnsf-m23h.

Uit alle onderzoeken die RecyBEM zelf heeft geïnitieerd sinds 2007, veelal in overleg met het RIVM en VROM/I&M, blijkt dat er nauwelijks zink uit het rubber komt. Het drainagewater uit de velden bevatte minder zink dan het regenwater dat er op viel. Het bevatte ook 500x minder zink dan de WHO-norm voor drinkwater. Bij een gemiddelde tandenpoetsbeurt verdwijnt er meer zink in de riolering dan na een fikse regenbui op een kunstgrasveld. Ook in onderzoek naar velden waarbij rubbersnippers in combinatie met lavasteen onder de velden zijn aangelegd, als dempingslaag, bleek er geen zink in het drainagewater meetbaar. 

Naast zink wordt er gesproken over kobalt - dit is in het rubber bijna niet aanwezig. Ten aanzien van de aanwezigheid van kobalt, waar Zembla ook naar refereert, heeft het RIVM in zijn onderzoek van 2016 in totaal 546 monsters van 91 velden onderzocht op de aanwezigheid van metalen. Gemiddeld werd 0.06 milligram kobalt per kilogram granulaat aangetroffen en concludeerde het RIVM dat hier geen risico’s uit voortkomen.

Er zijn wel andere bronnen van zink en mogelijk kobalt op en rond de velden te vinden, zoals lichtmasten en hekwerk. Hier zitten veel hogere zinkconcentraties in dan in het rubber. Het is mogelijk dat dat de oorzaak is van de aangetroffen verontreinigingen.

Uit een onderzoek van INTRON blijkt dat een lava/rubber mengsel voldoet aan de eisen van het besluit bodemkwaliteit. Het mag dan dus wettelijk gewoon worden toegepast. Uiteraard geldt ook hier, zoals ook geldt voor funderingslagen onder wegen, dat deze na gebruik weer netjes moet worden weggehaald.  Het lijkt RecyBEM  dan ook zeer onwaarschijnlijk dat de door Zembla aangehaalde onderzoeksresultaten volledig zijn terug te voeren op de rubbersnippers.

Uit alle onderzoeken tot nu toe uitgevoerd blijkt dat de uitloging van alle andere metalen uit het rubber voldoet aan de wettelijke normen voor bouwstoffen.

De onderzoeken die Zembla aanhaalt zijn ons bovendien onbekend en zouden we dan ook graag inzien voordat we in detail reageren. De manier waarop deze zijn uitgevoerd kan de resultaten namelijk sterk beïnvloeden. We zien vaak dat er rubberkorrels in de grondmonsters terechtkomen; korrels die niet in de bodem zitten. In een dergelijk onderzoek wordt onbedoeld de samenstelling van de korrels gemeten, niet van de grond eronder.

Zembla meldt ook dat het RIVM de kwestie zal onderzoeken. Wij verwelkomen dat onderzoek en zullen waar gevraagd al onze kennis en informatie ter beschikking stellen. Wij verwachten dat dit wederom zal aantonen dat rubbergranulaat veilig is voor mens en milieu.

Wat in deze discussie veelal onderbelicht blijft, is de circulaire milieuwaarde van rubbergranulaat. Zoals dagblad Trouw gisteren schreef: “Kunstgras is niet alleen goedkoper [dan natuurlijk gras] maar ook voor het milieu de betere optie, omdat het een circulair product is. Het wordt gemaakt van gerecyclede autobanden en kan na gebruik weer voor een ander doel ten nut gemaakt worden. Terwijl de echte grasmatten in grote voetbalarena's alleen gedijen als er dagelijks vele kilowatturen aan schijnwerperlicht op staan te branden.” Met her hergebruik van autobanden besparen we jaarlijks tonnen aan CO2-uitstoot en hoeven er geen andere grondstoffen aangewend te worden.

 

RecyBEM: Inzamelen oude banden voor een schoner milieu

RecyBEM is de uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer autobanden (Bba). Sinds 1 april 2004 organiseren we in Nederland de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. Voor iedere nieuwe band die op de Nederlandse markt gebracht wordt, zamelen we een oude band in. De gebruikte banden verwerken we op een milieuverantwoorde manier. Hierdoor voorkomen we dat oude banden rondslingeren in het milieu, hoeven er minder primaire grondstoffen onttrokken te worden aan de natuur en wordt de uitstoot van CO₂ vermeden. RecyBEM is een initiatief van de bandenleveranciers, die in 2004 RecyBEM oprichtten om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden uit het Bba.

Per 7 juli 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard. Voor iedere nieuwe autoband die op de Nederlandse markt gebracht wordt, dient de afvalbeheersbijdrage betaald te worden aan de Stichting Fonds Band en Milieu. De AVV zorgt ervoor dat alle producenten en importeurs verplicht worden bij te dragen aan de kosten van de inzameling en recycling van autobanden. Klik hier voor meer informatie over de AVV.

Jaarlijks zo'n 8 miljoen ingezamelde banden

Volgens het principe 'éénmaal oud voor éénmaal nieuw' zamelen RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven jaarlijks ongeveer 8 miljoen gebruikte banden in. De ingezamelde banden verwerken we zo hoogwaardig mogelijk. Meer dan de helft van de tot op heden ingezamelde banden heeft een nieuw leven gekregen door recycling in toepassingen, zoals speeltuintegels, op kunstgrasvelden en in asfalt. Nog eens meer dan een derde van de banden is hergebruikt en heeft een tweede leven gekregen als occasionband of door loopvlakvernieuwing.

Milieuprestaties van RecyBEM 2004-2014

De inzameling en hoogwaardige verwerking van 80,1 miljoen gebruikte banden van 2004 tot en met april 2014 heeft geleid tot een ecologische besparing* gelijk aan:

  • Rubber: 224.324.036 kilo
  • Staal: 54.478.694 kilo
  • CO₂-uitstoot: 600.867.953 kilo
  • Kilowattuur: 128.185.163

* RecyBEM berekent de ecologische besparing met Ecotest.

RecyBEM streeft naar het sluiten van de bandenketen

RecyBEM stimuleert het recyclen van banden tot granulaat en staal en bespaart zo nieuwe grondstoffen en CO2-emissies. RecyBEM wil een stap verder maken en streeft naar het sluiten van de bandenketen. In dat kader ondersteunt RecyBEM doorontwikkeling van het proces voor devulkanisatie. RecyBEM zorgt voor verbetering van de circulaire milieuwaarde van gebruikte autobanden.

Bekijk hier hoe RecyBEM deze milieuprestaties behaalt: